NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anthriscus sylvestrishundekjeks

Svartelistet

Vurdering for Svalbard - Høy risiko   HI:2a,3f

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Fotodokumentasjon fra 2007 og 2008 (Sandbakk og Alsos).

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Veletablert populasjon som er fertil.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kun observert i Barentsburg.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Fuglefjell

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fuglefjell-eng - Høgarktisk

Kriteriedokumentasjon

Til tross for at populasjonen av hundekjeks Anthriscus sylvestris er forholdsvis nylig etablert (var ikke observert av Liska og Soldan i 1988), er den i dag veletablert og består av mannshøye eksemplarer som er fertile. Arten er vanlig på fuglefjell i Norge og vi antar at den kan sprees til nærliggende fuglefjell på Svalbard. Ettersom fuglefjellene på Svalbard som regel er både sørvendte og næringsrike, vil arten kunne ha et konkurransefortrinn sammenlignet med stedegne arter og bli dominerende slik som observert i Nord-Norske fuglefjell. Den raske etableringen ved Grisehuset i Barentsburg tilsier at den raskt vil kunne etablere seg også på fuglefjell. Gjess, som finnes med store populasjoner på Svalbard, er kjent for å migrere mellom fuglefjellene for å beite på våren og høsten og kan dermed bidra til rask spredning.Vi anser derfor arten som en potensiell trussel for stedegen natur. Det er 15 fuglefjell som er vernet som naturreservat. Dissse vil ikke lengre fremstå som uberørt natur dersom hundekjeks etablerer seg. Hundekjeks vil også, i motsetning til stedegen vegetasjon, kunne gi skjul for fjellreven som dermed lettere kan snike seg innpå fulgene. Videre er mange av karplantene på rødlisten knyttet til fuglefjell, f.eks. fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii, småsøte Comastoma tenellum og islandsstarr Carex krausei, men de er stort sett funnet lenger opp i fuglefjellet enn der hundekjeks forventes å kunne etablere seg. Dette bør dog følges med på. Arten er kjent for å være vanskelig å bli kvitt dersom den først er etablert. Selv om det er knyttet usikkerhet til hvorvidt arten vil utgjøre noen trussel i de første 50 årene, mener vi at de høye bevaringsmålene for Svalbards natur samt forventet skadeeffekt tilsier at arten skal føres på svartelisten.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 2007
Første observerte etablering i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Eurasia og Nordvest Afrika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2007 - 2011
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall individer
  50
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Nedefor Grisehuset, sterkt gjørdslet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hundekjeks Anthriscus sylvestris ble observert i Barentsburg av Alsos, Ware og Sandbakk i 2007, 2008 og 2011. Arten er ikke nevnt fra Barentsburg-inventeringen til Liska og Soldan 1988 (publisert i 2004), men antas å ha etablert tidligere enn 2007 ettersom populasjonen var stor og levekraftig (se bilder).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Liska, J & Soldan, Z 2004. Preslia 76: 279-290
Naturtyper
 • Landbruksbebyggelsesområder

Dominerende art nedenfor grisehuset i Barentsburg.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år