NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oenothera muricatavortenattlys

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2600
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vortenattlys er pr. i dag kjent med 29 forekomster (mørketall 3) i 6 fylker, hver forekomst med minimum 30 individer i snitt. Dette gir et minimumsestimat på ca. 2600 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Vortenattlys Oenothera muricata (tidligere O. rubricaulis) kommer fra Mellom- og Nordøst-Europa, men har trolig utgangspunkt i innførte amerikanske forfedre. Den ble først observert i Vf Svelvik i 1913. Neste observasjon i Svelvik var i 1968 da arten ble funnet som nokså vanlig der. Den har sikkert stått i Svelvik unotert i de 55 årene imellom. Svelvik synes å være utgangspunktet for spredning til Bu Lier (fra 1992), Drammen (fra 1997) og Nedre Eiker (fra 1999). Spredningen i Østfold startet først på 2000-tallet, først notert i Øf Halden, men dette behøver ikke være opprinnelsesstedet. Et tredje spredningssentrum er Søndeled i AA Risør der arten ble notert først i 1951 og har spredt seg en del, men ikke langt. Arten er godt etablert i Norge og i sterk ekspansjon, sterkere enn noen av de andre nattlys-artene.

Arten er toårig med stor frøreproduksjon. Frøene spres passivt, men mønsteret tyder på mye spredning med trafikk. Det er uvisst hvordan arten er innkommet, trolig med en eller annen form for transport. Arten er nå godt etablert, men nesten bare på ulike typer skrotemark (i vid betydning). Den er i sterk ekspansjon, men forventes ikke å gjøre noen skade i norsk natur.

Først observert i Norge
Vf Svelvik: Svelvik - 1913
Første observerte etablering i Norge
Vf Svelvik: Svelvik - 1913
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Nordøst-Europa, men trolig med utgangspunkt i innforte amerikanske forfedre.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1913 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  29 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vortenattlys Oenothera muricata (tidligere O. rubricaulis) ble først observert i Vf Svelvik i 1913. Neste observasjon i Svelvik var i 1968 da arten ble funnet som nokså vanlig der. Den har sikkert stått i Svelvik unotert i de 55 årene imellom. Svelvik synes å være utgangspunktet for spredning til Bu Lier (fra 1992), Drammen (fra 1997) og Nedre Eiker (fra 1999). Spredningen i Østfold startet først på 2000-tallet, først notert i Øf Halden, men dette behøver ikke være opprinnelsesstedet. Et tredje spredningssentrum er Søndeled i AA Risør der arten ble notert først i 1951 og har spredt seg en del, men ikke langt. Arten er godt etablert i Norge og i sterk ekspansjon, sterkere enn noen av de andre nattlys-artene.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rostánski, K. & Karlsson, T. 2010. Oenothera L. - I: Jonsell, B. & Karlsson, T. (utg.), Flora Nordica 6. Thymelaeaceae to Apiaceae. - The Swedish Museum og Natural History, Stockholm. 132-148
Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • vegkant

 • grustak

 • sandtak

 • deponi for organisk avfall

 • tømmerdeponi

 • idrettsanlegg

 • Stein-, grus- og sandstrand

 • Åpen flomfastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år