NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Betonica macranthaprydbetonie

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Prydbetonie er pr. i dag kjent med ca. 38 forekomster (mørketall 5) i 11 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 10 individer. Dette gir et estimert individtall på ca. 2000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Prydbetonie Betonica macrantha (tidligere Stachys macrantha) er en langlevd flerårig urt fra Kaukasus. Arten har klondannelse ved hjelp av krypende jordstengler. Det er uvisst om den frøformerer seg i Norge, men den vegetative veksten med jordstengler er effektiv. Den er relativt ny hagestaude, men med økende popularitet gjennom 1900-tallet. Den kan imidlertid bli ganske stor i hager, og stordelen av forekomstene i naturtyper skyldes nok utkast på skrotemark, i veikanter og i grøfter. Noen forekomster på grunnlendt kalkmark og i kalkfuruskog kan tenkes å skyldes frøformering. Første funn som forvillet er på Stabbestad ved Te Kragerø i 1912. Den fikk langsomt noen flere forekomster fram til 1960-tallet, og pr. 1968 var det kjent 7 forekomster. Fra 1983 har den økt sterkt i funnfrekvens, med en 5-dobling fra 1968 til 2010, trolig på grunn av mye mer omfattende bruk i hager. Det er forventet at denne økningen vil fortsette. Arten kan danne store, tette bestander, også i et par prioriterte naturtyper, men den er ikke vanlig nok (og forventes ikke å bli det på grunn av manglende frøformering) til at den antas å medføre noen signifikant fortrengning av stedegne arter.

Først observert i Norge
Te Kragerø: Stabbestad - 1912
Første observerte etablering i Norge
Te Kragerø: Stabbestad - 1912
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1912 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  23 - Mørketall: 5

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  38 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Prydbetonie Betonica macrantha (tidligere Stachys macrantha) er en relativt ny hagestaude som først ble funnet forvillet på Stabbestad ved Te Kragerø i 1912. Den fikk langsomt noen flere kjente forekomster fram til 1960-tallet, og per 1968 var det kjent 7 forekomster. Fra 1983 har den økt sterkt i funnfrekvens, med en 5-dobling fra 1968 til 2010, trolig på grunn av mye mer omfattende bruk i hager. Det er forventet at denne økningen vil fortsette.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Transportutbyggingsområder

 • grunnlendt kalkmark

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år