NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Marenzelleria neglecta

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

kvalifisert anslag

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 0,3
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  I Østersjøen har Marenzelleria neglecta spredd seg med en spredningsrate på omkring 100 km per år fra den ble først oppdaget på tysk østersjøkyst i 1985 (Polen og Litauen 1988, Finland og Sverige 1990). Det må forventes vesentlig lavere gjennomsnittlig spredningshastighet der det ikke er sammenhengende brakkvannsområder.

c Naturtypekolonisering

 • Bløtt bunnsediment på grunt vann i brakkvannsområder

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Løs afotisk saltvannsbunn

Kriteriedokumentasjon

Marenzelleria neglecta er ikke registrert i Norge.

Arten er dominerende i sentrale og indre deler av Østersjøen. Den er introdusert fra Nord-Amerika, mest sannsynlig med ballastvann.

Arten ble første gang observert i sydlige Østersjøen i 1985. Senere har den spredd seg i sentrale Østersjøområdet og er nå svært utbredd i Polen, de baltiske land, Finskebukten, østkysten av Sverige og opp til Åland. I 2001 ble den også påvist i kanaler i Nederland. Artens taksonomiske status var lenge uklar og den ble gjentagne ganger forvekslet med den svært nærstående (og også introduserte) Marenzelleria viridis fram til den ble beskrevet i 2004. Dersom arten etablerer seg i Norge, må antas at den har små muligheter for å spre seg uten aktiv overførsel mellom potensielle lokaliteter.

Arten forekommer i brakkvann med lav saltholdighet, normalt mellom 0,5 og 10 psu. Den lever på bløtbunn på grunt vann hvor den graver dype ganger i bunnsedimentet.

Fra Østersjøen er det rapportert at arten har hatt negativ innflytelse på stedegne arter som børstemark (Hediste diversicolor) og amfipoder (Monoporeia affinis) og derved endret sammensetningen i benthiske økosystemer på grunt vann. Ved sin graveaktivitet kan Marenzelleria øke omrøring og oksygentransport i bunnsedimentet som kan ha en positiv effekt

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Marenzelleria neglecta forekommer i brakkvann med moderat til lav saltholdighet (0,5-10 psu) (Magnusson 2008). Nærmeste kjente forekomster er Østersjøen og kanaler i Nederland. Det må antas at arten har små muligheter for å spre seg i Norge uten aktiv overførsel mellom potensielle lokaliteter.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Marenzelleria neglecta har opprinnelse fra østkysten av USA. Den ble første gang observert i sydlige Østersjøen i 1985. Senere har den spredd seg i sentrale Østersjøområdet og er nå svært utbredd i Polen, de baltiske land, Finskebukten, østkysten av Sverige og opp til Åland (Didziulis 2006, Magnusson 2008). I 2001 ble den også påvist i kanaler i Nederland (van Moorsel m.fl. 2010. Artens taksonomiske status var lenge uklar og den ble gjentagne ganger forvekslet med den svært nærstående (og også introduserte) Marenzelleria viridis fram til den ble beskrevet i 2004 (Didziulis 2006, Bastrop & Blank 2006). De to artene overlapper i utbredelse i sørvestlige Østersjøen, men M. viridis foretrekker noe høyere saltholdigheter enn M. neglecta og har hovedutbredelse i estuarier omkring Nordsjøbassenget (Bastrop & Blank 2006, Magnusson 2008).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Magnusson, K. 2008. Havsborstmask (Marenzelleria spp.) www.frammandearter.se faktablad: 5 s
  • van Moorsel, G., Tempelman, D., Lewis, W. 2010. De oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal (Polychaeta: Spionidae) Nederlandse Faunistische Mededelingen 34: 45-54
  • Didziulis, V. 2006. NOBANIS - invasive alien species fact sheet - Marenzelleria neglecta NOBANIS database: www.nobanis.org 8 s
  • Bastrop, R., Blank, M. 2006. Multiple invasions - a polychaete genus enters the Baltic Sea Biological Invasions 8: 1195-1200
Naturtyper
 • eufotisk bløt mellomfast bunn i brakkvann

 • naken løs eufotisk brakkvannsbunn

Marenzelleria neglecta graver dype ganger i bløtt bunnsediment på grunt vann. Den finnes i brakkvann med lav saltholdighet, normalt mellom 0,5 og 10 psu (Magnusson 2008). Arten er dominerende i sentrale og indre deler av Østersjøen (Didziulis 2006, Bastrop & Blank 2006, Magnusson 2008).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år