NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Marenzelleria viridis

Svartelistet

Høy risiko   HI:3ac,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 40
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredning på svenske vestkyst fra Helsingborg til Iddefjorden fra 2002 til 2010 indiderer en gjennomsnittlig spredningshastighet på ca. 40 km per år. Arten har et forholdsvis langt pelagisk larvestadium som muliggjør rask spredning til nye områder.

c Naturtypekolonisering

 • Bløtbunn på grunt vann i brakkvannsforekomster

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Løs eufotisk saltvannsbunn

Kriteriedokumentasjon

Arten er nylig registrert i Norge. Den ble påvist på to lokaliteter i Drammensfjorden i 2008, men det må forventes at arten allerede er etablert på flere lokaliteter omkring Oslofjorden og i Østfold. På den svenske vestkysten har arten spredd seg nordover fra Skåne og Blekinge over en 8-årsperiode. Den ble påtruffet på svensk side av Iddefjorden i 2010. Videre spredning langs kysten av Vestfold, Telemark og Agder må forventes.
Marenzelleria viridis har opprinnelse fra østkysten av USA. I Europa ble den først påvist i Forth estuary, Skottland i 1979. I årene etterpå ble den funnet i en rekke estuarier i sydlige Nordsjøen og i Ringköbingfjord i Danmark. I 2002 ble arten påvist ved Helsingborg i Sverige og fra 2004 synes den å være etablert i vestlige Østersjøen. Arten har over flere år vært forvekslet med den svært nærstående (og også fremmede) Marenzelleria neglecta i Østersjøen.
Arten er knyttet til brakkvannsområder, estuarier og indre fjordområder med nedsatt saltholdighet. Den lever på bløtbunn hvor den graver vertikale ganger i bunnsedimentet.
Studier fra utlandet viser til at økologiske effekter av Marenzelleria viridis kan være svært forskjellige. Det er rapportert om reduserte bestander av naturlig forekommende arter (f. eks. Hediste diversicolor) fra estuarier hvor Marenzelleria viridis har etablert seg. Det har vært antydet at dette kan skyldes næringskonkurranse. Mest sannsynlig er virkningene sterkest i brakkvannsområder med svært lav saltholdighet og få stedlige arter. Arten er vurdert til høy risiko fordi den kan forventes å kolonisere grunne bløtbunnsområder i brakkvann i Norge på tilsvarende måte som omkring Nordsjøen, samtidig som den kan påvirke stedegne arter og påvirke naturtilstanden ved graveaktivitet. Brakkvannssystemer er generelt artsfattige. Men det må forventes at effektene i Norge kan bli svært ulike fra sted til sted.

Først observert i Norge
Drammensfjorden - 2008
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 2008
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er nylig registrert i Norge. Den ble påvist på to lokaliteter i Drammensfjorden i 2008 (K. Norling, NIVA pers.med), men det må forventes at arten allerede er etablert på flere lokaliteter omkring Oslofjorden og i Østfold. På svenske vestkyst har arten spredd seg nordover fra Skåne og Blekinge over en 8-årsperiode. Den ble påtruffet på svensk side av Iddefjorden i 2010 (Pleijel 2011). Videre spredning langs kysten av Vestfold, Telemark og Agder må forventes. Arten er knyttet til brakkvannsområder, estuarier og indre fjordområder med nedsatt saltholdighet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Marenzelleria viridis har opprinnelse fra østkysten av USA. I Europa ble den først påvist i Forth estuary, Skottland i 1979. I årene etterpå ble den funnet i en rekke estuarier i sydlige Nordsjøen (Essink & Kleef 1993). I Danmark ble den funnet i Ringköbingfjord i 1990 (Kirkegaard 1990). I 2002 ble arten påvist ved Helsingborg i Sverige (Magnusson 2008) og fra 2004 synes den å være etablert i vestlige Østersjøen (Bastrop & Blank 2006). Oppfølgende undersøkelser har vist at antall og forekomst kan variere endel mellom år (Strömberg & Persson 2005). Tidligere rapporter fra Østersjøen beror på forveksling med den svært nærstående (og også fremmede) Marenzelleria neglecta (Bastrop og Blank 2006). Langs svenske vestkysten har M. viridis spredd seg nordover til Lysekil i 2008 og Iddefjorden i 2010 (Magnusson 2008, Pleijel 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Magnusson, K. 2008. Havsborstmask (Marenzelleria spp.) www.frammandearter.se faktablad: 5 s
  • Eno, N.C., Clark, R.A. & Sanderson, W.G. 1997. Non-native marine species in British waters: a review and directory. Peterborough: Joint Nature Conservation Committee.
  • Strömberg, A., Persson, P. 2005. Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2005 Rapport, Miljönämnden i Helsingborg 2005 ISBN 91-976087-1-8: 12 s
  • Kirkegaard, J.B. 1990. Ny amerikansk havbørsteorm i Ringkøbing Fjord Flora og Fauna (Danmark) 96: 63-65
  • Essink, K., Kleef, H.L. 1993. Distribution and life cycle of the North American spionid polychaete Marenzelleria viridis (Verrill, 1873) in the Ems estuary Neth J Aquatic Ecol 27: 237-246
  • Strömberg, A., Persson, P. 2005. Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgkusten 2005 Rapport, Miljönämnden i Helsingborg ISBN 91-976087-1-8: 12 s
  • Pleijel, F. 2011. Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del Rapport, Länsstyrelsen Västra Götalands län / NINA ISSN 1403-168X: 21 s
  • Bastrop, R., Blank, M. 2006. Multiple invasions - a polychaete genus enters the Baltic Sea Biological Invasions 8: 1195-1200
Naturtyper
 • eufotisk bløt mellomfast bunn i brakkvann

 • naken løs eufotisk brakkvannsbunn

Marenzelleria viridis graver dype ganger i bløtt bunnsediment på grunt vann. Den foretrekker brakkvann med optimal saltholdighet omkring 10 (Magnusson 2008)

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år