NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Picea omorika

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Serbergran Picea omorika finnes spontant i et svært lite område i Bosnia på Balkan. Arten plantes lite i Norge, mest til pryd. Den har frøreproduksjon og vindspredning av frøene, potensielt over midlere distanser (noen titalls til hundre meter). Den er funnet forvillet ett sted, i He Ringsaker: høyden nord for Ringsaker kirke 2008, "2 trær, ca 10m høye, i tett granskog litt Ø for hogstfelt på toppen av høyden. Det er noe uklart om den er opprinnelig plantet eller frøforvillet, men mest sannsynlig det siste, da en eldre plantebevoksning av serbergran finnes like Ø for Ringerike kirke". Serbergran er kanskje i ferd med å få sin første populasjon i Norge (frøreproduksjon), men den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
He Ringsaker: høyden nord for Ringsaker kirke - 2008
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sørøst-Europa: lokalart ved Drina i Serbia og i Bosnia og Hercegovina.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
40 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2008 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Serbergran Picea omorika dyrkes lite i Norge, mest til pryd. Den er funnet forvillet ett sted, i He Ringsaker: høyden nord for Ringsaker kirke 2008, "2 trær, ca 10m høye, i tett granskog litt Ø for hogstfelt på toppen av høyden. Uklart om opprinnelig plantet eller frøforvillet, men mest sannsynlig det siste, da en eldre plantebevoksning av serbergran finnes like Ø for Ringerike kirke".