NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alnus viridis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Én enkelt forekomst, under etablering. Individtall ikke oppgitt, men neppe mer enn noen få i reproduktivt stadium.

Forventet levetid konklusjon 30 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Orearten Alnus viridis er rapportert fra én lokalitet i Ro Strand: Bortnebakkan, "plantet og forvillet i gammelt grustak" 2009. Arten formerer seg bare seksuelt, slik at "forvillet" må bety formering og spredning med frø. Arten er hardfør og kan utmerket vel danne populasjon i Norge, og være konkurransesterk. Den har en økologi og et habitatvalg som er ulik alle andre norske treslag, en spesialist på bratte, ustabile åssider, snøras-renner og skredmark. Alnus viridis i vid betydning er nesten sirkumpolar, og den eneste arten av slekta som går nord i Arktis, på Grønland, i Canada, Alaska, Chukotka, Sibir, og Nordøst-Russland. Den er mer hardfør enn våre hjemlige orearter og også mer hardfør enn våre hjemlige treformende arter av bjørk. I streng betydning er A. viridis knyttet til fjell i Mellom- og Sør-Europa, men fortsatt hardfør og det treslaget som går høyest i Alpene. Det er ikke undersøkt om planten som er funnet i Rogaland hører til A. viridis s. str. eller en av de tre med nordlige rasene (subsp. fruticosa i Russland, nordre Asia og nordvestre Nord-Amerika, subsp. sinuata rundt nordre Stillehavet, subsp. crispa i nordøstre Canada og Grønland). Vi fører den opp som en potensiell risikoart; det eneste som hindrer spredning i Norge er at den (foreløpig) nesten ikke plantes.

Arten er et lite tre med frøformering. Den sette meget store mengder frø som kan spres med vind over lange distanser (km). Frøene kan også spres over snø om vinteren. Den eneste kjente forvillete forekomsten i Norge skyldes restaureringstiltak i et grustak, men arten dyrkes en sjelden gang i hager (attraktivt bladverk bl.a.). Arten kan - dersom den etableres i norsk natur - ha meget store effekter fordi den kan fylle en nisje som ingen andre nordiske arter kan innta (se over). Den utgjør trolig ingen stor trussel i et 50-års perspektiv - på grunn av generasjonslengden - men i et lengre perspektiv er den risikabel.

Først observert i Norge
Ro Strand: Bortnebakkan - 2009
Første observerte etablering i Norge
Ro Strand: Bortnebakkan - 2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellstrøk i sørlige Sentral-Europa og nordlige Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2009 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Orearten Alnus viridis er rapportert fra én lokalitet i Ro Strand: Bortnebakkan, "plantet og forvillet i gammelt grustak" 2009. Arten formerer seg bare seksuelt, slik at "forvillet" må bety formering og spredning med frø. Arten er hardfør og kan utmerket vel danne populasjon i Norge, og være konkurransesterk. Den har en økologi og et habitatvalg som er ulik alle andre norske treslag, en spesialist på bratte, ustabile åssider, snøras-renner og skredmark. Alnus viridis i vid betydning er nesten sirkumpolar og den eneste arten av slekta som går nord i Arktis, på Grønland, i Canada, Alaska, Chukotka, Sibir, og Nordøst-Russland. Den er mer hardfør enn våre hjemlige orearter og også mer hardfør enn våre hjemlige treformende arter av bjørk. I streng betydning er A. viridis knyttet til fjell i Mellom- og Sør-Europa, men fortsatt hardfør og det treslaget som går høyest i Alpene. Det er ikke undersøkt om planten som er funnet i Rogaland hører til A. viridis s. str. eller en av de tre mer nordlige rasene (subsp. fruticosa i Russland, nordre Asia og nordvestre Nord-Amerika, subsp. sinuata rundt nordre Stillehavet, subsp. crispa i nordøstre Canada og Grønland). Vi fører den opp som en potensiell risikoart; det eneste som hindrer spredning i Norge er at den (foreløpig) nesten ikke plantes.

Naturtyper
 • grustak

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år