NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pseudobacciger harengulae

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Pseudobacciger harengulae bruker sildefisker som sluttvert. Ikten lever i fordøyelsessystemet (pylorusblindsekker og tarm) hos sluttverten. Første mellomvert er ulike skjell. Introduksjonen av P. harengulae til Sverige kan ha skjedd med amerikansk knivskjell Ensis directus. Dette knivskjellet innvandret til Norge på 1980-tallet og ble påvist i Grimstad i 1989. P. harengulae bruker hoppekreps som 2. mellomvert og synes å kunne tilpasse seg lokale hoppekreps raskt. Parasitten er enda ikke påvist i Norge, men det gjøres heller ingen undersøkelser for å dokumentere dette. Dersom P. harengulae blir introdusert til Norge vil den ha gode forutsetninger for å etablere seg. Den videre spredningen kan skje raskt, men vil være særlig avhengig av forekomst at egnete mellomverter.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Naturtyper
  • indre vev hos marine fisk

Pseudobacciger harengulae bruker sildefisker som sluttvert. Ikten lever i fordøyelsessystemet (pylorusblindsekker og tarm) hos sluttverten. Første mellomvert er ulike skjell. Intruksjonen av P. harengulae til Sverige kan ha skjedd med amerikansk knivskjell Ensis directus. Dette knivskjellet innvandret til Norge på 1980-tallet og ble påvist i Grimstad i 1989. P. harengulae bruker hoppekreps som 2. mellomvert og synes å kunne tilpasse seg lokale hoppekreps raskt.