NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cordylophora caspia

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Se Leppakoski & Olenin (2000) og Smith m.fl. (2002).

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er påvist i samme område (indre del av Iddefjorden) både på 1970-tallet og i 2010. Det må kunne antas at arten har vært tilstede hele tiden og derfor er godt etablert på lokaliteten.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 0,1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det foreligger ikke data som indikerer at arten har spredd seg utenfor Iddefjorden indre del.

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ukjent
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Manglende data (A. Jelmert)

c Naturtypekolonisering

 • Brakkvannsområder, Marine områder med påvirkning av ferskvann (A. Jelmert)

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Cordylophora caspia er en liten hydroide fra det ponto-kaspiske området (Svartehavet/Kaspihavet). I Norge er den bare påvist i indre del av Iddefjorden ved Enningsdalselvens utløp. Det foreligger observasjoner fra 1970-tallet og nyere observasjoner fra 2010 fra samme område av fjorden. Det må kunne antas at arten har vært tilstede hele tiden og derfor er godt etablert på lokaliteten. Det er ikke kjent spredning til andre områder i Norge.

Den kom til Østersjøen tidlig på 1800-tallet. I dag finnes den fra sydlige Østersjøen ved Bornholm til Bottenviken. I sørlige Nordsjøen er den etablert i estuarier og brakkvannsområder ved elveutløp. Arten ar i lang tid vært etablert i Sverige.

Arten forekommer i brakkvannsområder og marine områder med påvirkning av ferskvann. Mulig spredning i Norge vil være innen brakkvannsmiljøer. Spredningen må imidlerrtid antas å være liten. I andre land, f.eks. USA, har den spredd seg forholdsvis aggressivt.

Arten kan være en konkurrent om plass med blåskjell og andre fastsittende organismer. Det er mulig at den også kan konkurrere med den fremmede sebramuslingen (Dreissena polymorpha).

Først observert i Norge
Iddefjorden, Utløpet av Enningsdalselven - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Iddefjorden - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Cordylophora caspia har opprinnelse fra det ponto-kaspiske området (Svartehavet/Kaspi-havet). Den kom til Østersjøen tidlig på 1800-tallet og har i lang tid vært etablert i Sverige. I Norge er den bare funnet i grensetraktene til Sverige (Iddefjorden). Trolig har den kommet ved sekundær spredning fra Sverige.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten ble vurdert til Svartelisten 2007, men fikk karakteristikken 'ukjent risiko' (Gederaas m.fl. 2007). Det er gitt en grov risikovurdering i henhold til en beregnet 'biopollution level index' (BPL) for regioner i Østersjøen (Zaiko m.fl. 2011). En vurdering av virkninger av organismen, men ingen formell risikoanalyse (i ordets egentlige betydning) er gitt hos Folino (1999).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1970 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  10
  Antall forekomster
  1

 2. Periode
  - 2010
  Sted
  Iddefjorden, indre del
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  8

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Cordylophora caspia er bare påvist i indre del av Iddefjorden ved Enningsdalselvens utløp. Det foreligger observasjoner fra 1970-tallet (Afzelius 1979, Hardeng 1994) og nyere observasjoner fra 2010 (Pleijel 2011) fra samme område av fjorden hvor arten synes å være godt etablert. Mulig spredning i Norge vil være innen brakkvannsmiljøer. Det er ikke kjent spredning i Norge, men arten har potensiale for videre spredning. I andre land, f.eks. USA, har den spredd seg forholdsvis aggressivt.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Sverige: trolig siden 1810. (Främmande arter i svenska hav) Har trolig blirr frisatt fra akvarier i Lake Erie (Mills et al. 1993). Ballastvann i Washington (Ruiz and Hines 1997).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hardeng, G 1994. Brakkvanns-hydroiden Cordylophora caspia Fauna 47: 213
  • Smith D.G., Werle S.F., Klekowski E. 2002. The rapid colonization and emerging biology of Cordylophora caspia (Pallas, 1771) (Cnidaria: Clavidae) in the Connecticut River. Journal of Freshwater Ecology 17(3): 423-430
  • Mills, E.L., J.H. Leach, J.T. Carlton, and C.L. Secor. 1993. Exotic species in the Great Lakes: a history of biotic crises and anthropogenic introductions. J. Great Lakes Research 19(1):: 1-54
  • Ruiz, G. M. and Hines, A.H. 1997 (2000). The risk of nonindigenous species invasion in Prince William Sound associated with oil tanker traffic and ballast water management: pilot study.
  • Arfzelius, L. 1979. Nasjonalt program for overvåking av vannressurser. Utvikling og status i Iddefjordens biologi. Rapport, Norsk institutt for vannforskning Rapport nr. 1096: 50 s
  • Anon 2012. Främmande arter i svenska hav
  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Pleijel, F. 2011. Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del Rapport, Länsstyrelsen Västra Götalands län / NINA ISSN 1403-168X: 21 s
  • Zaiko, A., Lehtiniemi, M., Narscius, A., Olenin, S. 2011. Assessment of bioinvasion impacts on a regional scale: a comparative approach Biol. Invasions 13: 1739-1765
  • Sandrock S., Scharf E.-M., Von Oertzen J.-A. 1991. Short-term changes in settlement of micro- and macrofouling organisms in brackish waters. Acta Ichthyologica et Piscatoria 21: 221-235
  • Folino, N.C. 1999. The freshwater expansion and classification of the colonial hydroid Cordylophora (Phylum Cnidaria, Class Hydrozoa). Marine Bioinvasions In Proceedings of the first National Conference, Massachusetts Institiute of Technology, Cambridge, MA, 1999: 139-144
  • Leppakoski E., Olenin, S. 2000. Non-native species and rates of spread: lessons from the brackish Baltic Sea Biological Invasions 2: 151-163
Naturtyper
 • blokker i marine systemer

  Fremtidig

 • flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer

  Fremtidig

 • meget sterkt hellende fast fjell i marine systemer

  Fremtidig

 • Kil

  Fremtidig

 • eufotisk brakkvannsfastbunn

 • sterkt ferskvannspåvirket fjord

 • middels ferskvannspåvirket fjord

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)