NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Corella eumyota

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

En kolonidannende form som registreres ved forekomst

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten finnes naturlig på sydlige halvkule under tilsvarende klimaforhold som i Norge. Det må forventes at den vil ha varig bestand dersom den etablerer seg i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 100
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har spredd seg fra Frankrike, via sydlige England og til Irland på tre år. Dette gir en spredning i størrelsesorden 100 km per år. Beregningen forutsetter at dagens bestander i syd-England og Irland, samt tilsvarende bestand i Spania, har spredd seg fra området hvor den først ble registrert (Bretagne i Frankrike).

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn på grunt vann, kunstig substrat som brygger, tauverk etc i båthavner

Kriteriedokumentasjon

Arten er en dørstokkart.

Corella eumyota er et sekkdyr (Ascidiacea) forekommer på hardbunn på grunt vann og på kunstig substrat som brygger, tauverk etc i båthavner. Den ble først oppdaget i 2002 i Bretagne, men har siden spredd seg raskt til større områder i vest-Europa fra Irland til Spania. Artens naturlige utbredelsesområde er på sydlige halvkule hvor den finnes i Syd-Afrika, Australia, Syd-Amerika og Antarktis. Arten ble først oppdaget i småbåthavner og har senere spredd seg til en rekke småbåthavner hvor den finnes på båtskrog og brygger. I senere år har den også etablert i naturlig strandsone (Plymouth) under stein og i dammer med stående vann ved lavvann. Den kan også feste seg til østers og blåskjell i oppdrett. Arten kan selvbefrukte og har derfor potensiale for rask etablering fra få individer. De aller fleste funn er gjort i småbåthavner hvor den vokser på båtskrog og brygger. Arten finnes naturlig på sydlige halvkule under tilsvarende klimaforhold som i Norge. Det må forventes at den vil ha varig bestand dersom den etablerer seg i Norge.

Arten vil være en konkurrent til stedegne filtrerende organismer. Det er kjent at arten kan feste seg til østers og overgro disse. Arten har en tendens til å feste seg sammen i klumper og danne tette bevoksninger som kan være en trussel i skjelloppdrett.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Corella eumyota ble først oppdaget i to småbåthavner i Bretagne i 2002. Den ble påvist i Spania i 2003, sydlige England 2004 og Irland 2005 (Collin m. fl. 2010). De aller fleste funn er gjort i småbåthavner hvor den vokser på båtskrog og brygger. Arten kan selvreprodusere og forventes derfor å ha et stort potensiale for ytterligere spredning.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Collin, SB., Oakley, JA., Sewell, J., Bishop JDD. 2010. Widespread occurrence of the non-indigenous ascidian Corella eumyota Traustedt, 1882 on the shores of Plymouth Sound and Estuaries Special Area of Conservation, UK Aquatic Invasions 5 (2)
  • Minchin, Dan 2007. Rapid coastal survey for targeted alien species associated with floating pontoons in Ireland Aquatic Invasions 2: 63-70
  • Dupont, L., Viard, F., David, P., Bishop, J.D.D. 2007. Combined effects of bottlenecks and selfing in populations of Corella eumyota, a recently introduced sea squirt in the English Channel Diversity and distributions 13: 808-817
  • Lambert, G 2004. The south temperate and Antarctic ascidian Corella eumyota reported in two harbours in north-western France Journal of Marine Biological Association of UK 84: 239-241
  • Bilewitch, J. 2009. Corella eumyota. A sea squirt. Marine Life Information Network: www.marlin.ac.uk/speciesinformation 2 s
  • Sewell, J., Pearce S., Bishop J., Evans J.L. 2008. Investigations to determine the potential risk for certain non-native species to be introduced to North Wales with mussel seed dredged from wild seed beds. CCW Polich Research Report 06/3 82 s
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • littoralbassengbunn med periodisk havvannstilførsel

 • stein og grov grus i marine systemer

 • blokker i marine systemer

Arten ble først oppdaget i småbåthavner og har senere spredd seg til en rekke småbåthavner hvor den finnes på båtskrog og brygger (Collin m.fl. 2010). I senere år har den også etablert i naturlig strandsone (Plymouth) under stein og i dammer med stående vann ved lavvann. Den kan også feste seg til østers og blåskjell i oppdrett (Lambert 2004, Sewell m.fl. 2008, Bilewitch 2009)

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Pågående)