NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pulmonaria mollis

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1560
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Pulmonaria mollis er pr. i dag kjent med 26 forekomster (mørketall 3) i 7 fylker til og med No, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1560 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Lågurtskog.

Kriteriedokumentasjon

Lungeurt-arten Pulmonaria mollis er en nær slektning av (eller rase av) kantlungeurt P. montana. Den er en flerårig urt med frøreproduksjon og klonal vekst. Delfruktene kan trolig spres med dyr. Arten stammer fra Sørvest-Europa (Vest-Alpene, mens P. montana s. str. er utbredt videre østover til Øst-Alpene og Karpatene. Den planten som dyrkes som prydplante i Europa er i all hovedsak P. mollis, mens norske floraer har brukt navnet P. montana for materialet. Vi rekner med at alt eller praktisk talt alt forvillet materiale hører til P. mollis (mulig unntak for en plante i No Røst). Arten er innført som hagestaude og først funnet forvillet på begynnelsen av 1900-tallet (1919, ST Trondheim). Fram til 1982 var det bare noen få enkeltfunn, ingen av dem tilsynelatende med varige resultater. Fra 1982 har arten økt sterkt i mengde og med veletablerte bestander i skog, kratt og skogkanter. Den er trolig bare i begynnelsen av sin ekspansjon foreløpig, men har nå gode forekomster i Østfold, Oslo/Akershus, Vestfold, Aust- og Vest-Agder og Hordaland. Den forventes å ekspandere ytterligere, både i utstrekning og i tetthet, og med særlig etablering i lågurtskog. Den blir imidlertid neppe så ekspansiv at den vil gjøre noen økologisk skade. En eller flere forekomster i No Røst er et problem å forklare. Arten er funnet på de ubebodde fuglefjelløya Vedøy i 1912: "Indplantet i Røntviks asyls have fra Vedøen, Røst, hvor den blev opdaget av fru Thora Sollied paa de av fugl sterkt gjødede avsatser ved indgangen til hulen."

Først observert i Norge
No Røst: Vedøy - 1912
Første observerte etablering i Norge
No Røst: Vedøy - 1912
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Sentral- og Øst-Europa..

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1912 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Nordland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  • Nordland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  26 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Lungeurt-arten Pulmonaria mollis er en nær slektning av (eller rase av) kantlungeurt P. montana. Den stammer fra Sørvest-Europa (Vest-Alpene). Den planten som dyrkes som prydplante i Europa er i all hovedsak P. mollis, mens norske floraer har brukt navnet P. montana for materialet. Vi rekner med at alt eller praktisk talt alt forvillet materiale hører til P. mollis (mulig unntak for en plante i No Røst). Arten er innført som hagestaude og først funnet forvillet på begynnelsen av 1900-tallet (1919, ST Trondheim). Fram til 1982 var det bare noen få enkeltfunn, ingen av dem tilsynelatende med varige resultater. Fra 1982 har arten økt sterkt i mengde og med veletablerte bestander i skog, kratt og skogkanter. Den er trolig bare i begynnelsen av sin ekspansjon foreløpig, men har nå gode forekomster i Østfold, Oslo/Akershus, Vestfold, Aust- og Vest-Agder og Hordaland. Den forventes å ekspandere ytterligere, både i utstrekning og i tetthet. En eller flere forekomster i No Røst er et problem å forklare. Arten er funnet på de ubebodde fuglefjelløya Vedøy i 1912: "Indplantet i Røntviks asyls have fra Vedøen, Røst, hvor den blev opdaget av fru Thora Sollied paa de av fugl sterkt gjødede avsatser ved indgangen til hulen."

Naturtyper
 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • vegkant

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Fuglefjell-eng

 • svak lågurtskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år