NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dohrniphora cornuta

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Siden arten ikke er observert i Norge, antas det at dagens populasjonsstørrelse er null.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Basert på et kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er antatt at arten ikke har mulighet til å spre seg over store distanser på egenhånd.

c Naturtypekolonisering

 • Fortrinnsvis komposter o.l. habitater.

Kriteriedokumentasjon

Arter i slekta Dohrniphora kommer opprinnelig fra tropiske og subtropiske områder. Artene, inkludert Dohrniphora cornuta, har blitt spredt rundt om i verden ved menneskelig aktiviteter og transport av frukt og grønnsaker. Den er ikke observert i Norge, men har etablert levedyktige populasjoner bl.a. i Storbritannia. Det er imidlertid antatt at arten vil kunne spre seg forholdsvis raskt om den ble introdusert i norsk natur. Dohrinopora cornuta er en polyfag detrivor på larvestadiet. Den formerer seg i kloakk, kompost, døde insekter, døde snegler, råtnende last ombord på skip, åtsel av vertebrater og andre liknende situasjoner. Den angriper også andre insektlarver- egg og -pupper den kommer over. Det antas at arten har moderat sjanse for etablering og spredning i Norge. Dette kombinert med antagelsen om liten effekt på naturtyper og stedegne arter, gjør at den er risikovurdert i kategorien "lav risiko".

Først observert i Norge
Ikke observert i Norge.
Første observerte etablering i Norge
Ikke etablert i Norge.
Naturlig opprinnelse
 • Oseania

Australasia

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Arten er ikke observert i Norge.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Vudert som fremmeartart for Europa i Skuhrava et al. (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke observert i Norge. Det er imidlertid antatt at arten vil kunne spre seg forholdsvis raskt om den ble introdusert i norsk natur.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har spredt seg til bl.a. Storbritannia hvor den har etablert levedyktige bestanner. Videre er arten spredt til andre land i Europa som importerer frukt, grønnsaker o.l. fra tropiske og subtropiske områder.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Disney, R.H.L. 1983. Scuttle flies. Diptera, Phoridae (except Megaselia). Handbooks for the Identification of British Insects Vol. 10, Part 6.
  • Disney, R.H.L. 1994. Scuttle Flies: The Phoridae. London, Chapman & Hall. xii + 467pp.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

  Fremtidig

 • Massedeponier

  Fremtidig

 • Kulturmarkseng

  Fremtidig

 • Dødt plantemateriale

  Fremtidig

 • graskompost

  Fremtidig

 • grønnsak-kompost

  Fremtidig

 • lauvkompost

  Fremtidig

 • Dødt animalsk materiale

  Fremtidig

 • åtsel

  Fremtidig

 • invertebratrester

  Fremtidig

 • avfallshauger med animalske rester

  Fremtidig

 • Levende dyr og dyrebo

  Fremtidig

 • insektegg

  Fremtidig

 • biller

  Fremtidig

 • tovinger

  Fremtidig

 • andre insekter

  Fremtidig

 • andre invertebrater

  Fremtidig

Dohrinopora cornuta er en polyfag detrivor på larvestadiet. Den formerer seg i kloakk, kompost, døde insekter, døde snegler, råtnende last ombord på skip, åtsel av vertebrater og andre liknende situasjoner. Den angriper også andre insektlarver- egg og -pupper den kommer over.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frukt

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med grønnsaker

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år