NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Botrylloides violaceus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Erfaringene fra USA indikerer at arten blir værende når den først har etablert seg.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 50
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har trolig vært forvekslet med naturlig forekommende nærstående arter. Spredningshistorikken er derfor usikker. Sikre funn foreligger fra Nederland i 2000, Frankrike og sydkysten av England 2004 og Irland 2006. Dette gir en gjennomsnittlig spredning på 60-80 km per år. Trolig er dette et overestimat ved at arten har vært tilstede tidligere i de aktuelle områdene.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn på grunt vann, gjerne med noen grad av forstyrrelse. Forekommer i småbåthavner og i skjellfarmer

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Konstruert saltvannsbunn

Kriteriedokumentasjon

Arten er en dørstokkart.

Botrylloides violaceus er et kolonidannende sekkdyr som forekommer på hardbunn på grunt vann, gjerne med noen grad av forstyrrelse. Arten tilhører en gruppe sekkdyr som er vanskelige å identifisere og som behøver nærmere taksonomisk utredning. Det er trolig at den har vært forvekslet med den nærstående B. leachi og kan derfor ha større utbredelse enn det som er kjent. Naturlig opprinnelse er Japan. I Europa ble den rapportert fra Italia i 1993 og fra Nederland i 2000. Den er i dag kjent fra Nederland, Frankrike, England og Irland. Videre spredning er sannsynlig. Mange funn av arten er i småbåthavner hvor den vokser på brygger og flytebrygger. Trolig spres arten aktivt med trafikk av småbåter.

Arten danner overtrekk på substratet og konkurrerer om plass med andre organismer på grunt vann. Den kan også danne større opprette puteformede kolonier. Den er mest vanlig på kunstig substrat og vertikale flater og er rask til å kolonisere ledig substrat. Arten kan overvokse andre naturlig forekommende arter, men erfaring fra utlandet indikerer at effektene er begrensede.

Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

B. violaceus finnes naturlig i boreale områder ved Japan. Den ble introdusert til Nord-Amerika for omkring 40 år siden eller tidligere og har i dag vid utbredelse både på østsiden og vestsiden (Sewell m.fl. 2008). I Europa ble den rapportert fra Italia i 1993 og fra Nederland i 2000. Den er i dag kjent fra Nederland, Frankrike, England og Irland (Arenas m.fl. 2006, Gittenberger 2007, Minchin 2007, Sewell m.fl. 2008). Videre spredning er sannsynlig. Mange funn av arten er i småbåthavner hvor den vokser på brygger og flytebrygger. Trolig spres arten aktivt med trafikk av småbåter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Arenas, F. med flere 2006. Alien species and other notable records from a rapid assessment survey of marinas on the south coast of England Journal of Marine Biological Association UK 86: 1329-1337
  • Minchin, Dan 2007. Rapid coastal survey for targeted alien species associated with floating pontoons in Ireland Aquatic Invasions 2: 63-70
  • Gittenberger, A. 2007. recent population expansions of non-native ascidians in the Netherlands J. exp. Mar. Biol. Ecol. 342: 122-126
  • Gittenberger, A. 2009. Invasive tunicates on Zeeland and Prince Edward Island mussels, and management practices in the Netherlands Aquatic Invasions 4: 279-281
  • Sewell, J., Pearce S., Bishop J., Evans J.L. 2008. Investigations to determine the potential risk for certain non-native species to be introduced to North Wales with mussel seed dredged from wild seed beds. CCW Polich Research Report 06/3 82 s
Naturtyper
 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer

 • Syntetiske livsmedier i marine systemer

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Pågående)