NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Coleosporium tussilaginisfurubarskålrust

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ac,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er vanlig (på mellomverter), og anslås å ha en populasjonsstørrelse på minst 100 000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Ble først oppdaget i 1840 i Oslo, på furu i botanisk hage, men på mellomverter flere steder rundt om i Oslo. De fleste belegg i Norge er senere gjort på mellomverter. Få belegg tatt på furu. Spredningsmønsteret kan være reelt, men kan også gjenspeile botansik aktivitet. Første funn i Nordland gjort i Svolvær, noe som kan ha kommet med handel. Ellers funnet første gang i Troms og Finnmark på 1920tallet. Det er knyttet en viss usikkerhet til denne arten da den nå er så vanlig. Men dette gjelder flere rustsopper; rask spredning, lett etablert og tilsynelatende skadelig. Men etter noen år så roer det seg ned, og soppen og verten lever i harmoni med hverandre, men angrepsstyrke varierer fra år til år alt ettter værforholdene det enkelte år.

Først observert i Norge
Oslo - 1840
Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1840
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1840 - 1860
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

 2. Periode
  1861 - 1880
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland

 3. Periode
  1881 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland

 4. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland

 5. Periode
  1921 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ble først oppdaget i 1840 i Oslo, på furu i botansik hage, men på mellomverter flere steder rundt om i Oslo. De fleste belegg i Norge er senere gjort på mellomverter. Få belegg tatt på furu. Spredningsmønsteret kan være reelt, men kan også gjenspeile botansik aktivitet. Første funn i Nordland gjort i Svolvær, noe som kan ha kommet med handel. Ellers funnet første gang i Troms og Finnmark på 1920tallet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Jørstad I 1925. Norske skogsykdommer. I. Nåletresykdommer bevirket av rustsopper, ascomyceter og fungi imperfecti. Meddelser norske kogforsøksvesen 2: 19-186
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark