NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Helicella italastripesnegl

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge
 • Kvantitative data finnes for utlandet

Kun ett ind. funnet i Norge. Tellinger fra en lokalitet i Sverige finnes hos Proschwitz (2000).

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ingen kjente gjenfunn av arten.

c Naturtypekolonisering

 • En xerophil art, som foretrekker åpne, soleksponerte biotoper, som gress- og tørrbakker, fortrinnsvis i kalkrike områder, samt sanddyner og rasmark.

Kriteriedokumentasjon

Kun funnet i ett eksemplar på midten av 1800-tallet, antatt innkommet med ballastsand. Arten har imidlertid etablert seg på en lokalitet i Sverige, og det samme kan ikke utelukkes for Norges del.

Først observert i Norge
Bygdø, Oslo (Martens 1857) - Mellom 1854 og 1857
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Vest-Europa, nord til Storbritannia, Danmark og Tyskland.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Sannsynligvis med ballastsand. Kun et dødt skall funnet.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1857 - 1857
  Sted
  Bygdøy, Oslo, i en skog
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Kun ett, tomt skall er funnet, leg. M. Sars

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kun det ene, tomme skallet er funnet i Norge, antatt innkommet med ballastsand, og til tross for flere besøk i det samme området i tiden rundt og etter det første funnet er arten aldri gjenfunnet i Norge (Martens 1857, Esmark 1886, Økland 1925). Michael Sars, som gjorde funnet, flyttet til Oslo i 1854. Det er pr. 2011 ingenting som tyder på at arten fremdeles finnes i landet, og derfor ei heller noen fare for spredning. Dyret er belagt i NHM Oslo med j.nr. D3846.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Sverige er arten funnet ved minst tre anledninger (Proschwitz og Svensson 1998, Proschwitz 2000). De to første i 1887 og 1934, men begge disse var temporære. I 1999 ble det oppdaget en stor og tilsynelatende livskraftig populasjon på Aspö, Blekinge, og i juli 2000 ble det her observert mer enn 2000 levende eksemplarer i ulike aldre. Det ble derfor konkludert med at arten har hatt tilhold her i lang tid. Også i Danmark er det flere funn, delvis som har forsvunnet igjen og delvis bestående (Proschwitz og Svensson 1998). Disse funnene viser at arten også har potensial for å etablere seg på gunstige steder i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Martens E. von. 1857. Über die Binnenmollusken des mittleren und südlichen Norwegens. Malakozoologische Blätter. 3: 69-117
  • Økland, F. 1925. Die Verbreitung der Landgastropoden Norwegens. Jacob Dybvad. Oslo. 168+XII+1
  • Proschwitz T.v. og Svensson U. 1998. Faunistiskt nytt från Göteborgs Naturhistoriska Museum 1997 Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1998: 15–20
  • Esmark B. 1886. On the land and freshwater Mollusca of Norway. Journal of Conchology. V: 90-131
  • Proschwitz T.v. 2000. Faunistiskt nytt 1999 – snäckor, sniglar och musslor Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2000: 21–40
Naturtyper
 • grunnlendt kalkmark

 • kalkknaus

 • Åpen skredmark

 • kalk-ur

 • kalkrikt normalt bergsubstrat med høy innstråling

 • kalkrikt bergsubstrat med høy innstråling

 • Sanddynemark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)