NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pinus nigrasvartfuru

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 30
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Svartfuru er angitt fra 8 forekomster. I Artskart opplyses 20 individer i de forekomstene som er telt. Noen ekstra er oppgitt for forekomster som foreløpig ikke er kommet med i Artskart. Vi setter tallet til 30.

Forventet levetid konklusjon 500 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Svartfuru Pinus nigra er et stort, langsomt voksende tre med frøformering. Frøene har vinge og spres med vind over rimelig lange distanser, kanskje opp til km. Arten er skogdannende i de aller sørligste fjellstrøkene i Mellom-Europa og rundt Middelhavet fra Maghreb i Nordvest-Afrika øst til Tyrkia og til Krim ved Svartehavet. Svartfuru er et pent tre, men er relativt ny i dyrkning i Norge. De eldste herbariebeleggene er fra 1930 (VA Kristiansand: Baneheia) og 1933 (VA Mandal: Vestnes), men dette er trolig belegg tatt fra plantete trær. Arten er langlevd med anslått generasjonstid på 50 år, og på 2000-tallet synes mange trær på ulike steder ha begynt å nå frem til reproduktiv alder og har frødd seg ut i nærliggende skog og kratt. Ingen forvillete forekomster har foreløpig en populasjon med mer enn én generasjon, men det er bare et spørsmål om tid. Arten vil trolig etablere seg på sørligste delen av Østlandet, nord til Oslo, og langs kysten i hvert fall til Vest-Agder, men arten er lite plantet og nokså varmekrevende. Det er derfor lite trolig at denne arten vil bli noe problem i norsk natur.

Først observert i Norge
Øf Hvaler; Ak Ås - 2005
Første observerte etablering i Norge
Te Fyresdal: Rolleivstad - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Fjellstrøk i sørlige Mellom-Europa og Sør-Europa øst til Krim, Tyrkia, Nordvest-Afrika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2005 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  4000
  Utbredelsesområde
  20 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Svartfuru Pinus nigra er relativt ny i dyrkning i Norge. De eldste herbariebeleggene er fra 1930 (VA Kristiansand: Baneheia) og 1933 (VA Mandal: Vestnes), men dette er trolig belegg tatt fra plantete trær. Arten er langlevd med anslått generasjonstid på 50 år, og på 2000-tallet synes mange trær på ulike steder ha begynt å nå reproduktiv alder og har frødd seg ut i nærliggende skog og kratt. Ingen forvillete forekomster har foreløpig en populasjon med mer enn én generasjon, men det er bare et spørsmål om tid. Arten vil trolig etablere seg på sørligste delen av Østlandet, nord til Oslo, og langs kysten i hvert fall til Vest-Agder. Det er lite trolig at denne arten vil bli noe problem i norsk natur.

Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år