NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bergenia crassifoliaspadebergblom

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 450
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Spadebergblom er pr. i dag kjent med 9-10 forekomster (mørketall 5) i 7 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 10 individer. Dette gir et estimert individtall på ca. 450 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Spadebergblom Bergenia crassifolia er en relativt ny - nå meget populær - hageplante som begynte å spre seg fra 1994. Det er foreløpig få funn, og enda færre som tyder på frøspredning, men arten er funnet helt nord til Tromsø og kan ha et enormt potensiale for fortetning.

Arten er en flerårig og langlevd urt med vegetativ vekst med krypende stengler. Den kan trolig formere seg med frø i Norge, men frøplanter er foreløpig ikke observert. Frøspredningen er passiv. Arten er kommet inn som hagestaude i nyere tid, vesentlig fra 1980-tallet, og har vært i spredning til naturen fra 1990-tallet, vesentlig ved hageutkast. Den okkuperer dermed veiskråninger, bergflater og skogkanter der hageavfall blir droppet, i tillegg til avfallsdeponier. Arten blir totalt dekkende der den etablerer seg - dvs. at den fortrenger alt - men spres i mye mindre omfang enn slektningen hjertebergblom B. cordifolia, i hvert fall foreløpig. Det er foreløpig ikke grunnlag for å anta at den blir noe stort problem i norsk natur.

Først observert i Norge
SF Høyanger: Hålandslia (fra hageutkast) - 1994
Første observerte etablering i Norge
Øf Moss: Kambo - 2002
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sibir og Fjerne Østen.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1994 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 4

 2. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  60000
  Utbredelsesområde
  40

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Troms
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spadebergblom Bergenia crassifolia er en relativt ny, nå meget populær, hageplante som begynte å spre seg fra 1994. Det er foreløpig få funn, og enda færre som tyder på frøspredning, men arten er funnet helt nord til Tromsø og har kan ha et enormt potensiale for spredning.

Naturtyper
 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Massedeponier

 • Nakent berg

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år