NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ribes odoratumgullrips

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Gullrips er pr. i dag kjent med 5 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker (Ak/Os, VA, SF), hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 50 individer.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Skogkanter og kratt, grunnlende på baserik berggrunn.

Kriteriedokumentasjon

Gullrips Ribes odoratum er en busk fra vestlige Nord-Amerika. Den har frøformering, og de saftige bærene spres med fugl, potensielt over nokså lange distanser (km). Arten er innfført som prydbusk og kan være i ferd med å etablere seg i Norge. Frøreproduksjon skjer hos hagebusker, og frøplanter er observert utafor hager (SF Lærdal: Lærdalsøyri 1994), men foreløpig er det ikke påvist noen populasjon i naturen med reproduksjon, mulig med unntak for en på Søndre Skjærholmen i Ak Nesodden (1993 og 2001, med flere busker i 2001). Nesten alle forekomstene som er rapportert synes å gjelde planter fra hageutkast eller fra frøspredning (med fugl) fra hager. De forekomstene som synes å være nærmest til etablering er i Ak Oslo: Bygdøy 1936 og Lille Herbern 2005 og Ak Nesodden: Søndre Skjærhomen 1993-2001. Arten er på grensa til å etablere populasjoner i norsk natur, men den er nokså varmekrevende og lite ekspansiv. Det er lite trolig at den vil bli noe problem i norsk natur.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1936
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1901 - 1901
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1936 - 1936
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1940 - 1941
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1983 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gullrips (Ribes odoratum) kan være i ferd med å etablere seg i Norge, men foreløpig er det ikke påvist noen populasjon med reproduksjon. Nesten alle forekomstene som er rapportert synes å gjelde planter fra hageutkast eller fra frøspredning (med fugl) fra hager. Frøplanter er observert i SF Lærdal: Lærdalsøyri 1994, så arten kan reprodusere i naturen i Norge. De forekomstene som synes å være nærmest til etablering er i Ak Oslo: Bygdøy (1936) og Lille Herbern (2005) og Ak Nesodden: Søndre Skjærhomen (1993 og 2001).

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Transportutbyggingsområder

 • kalkfattig polarørken

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år