NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ribes divaricatumsvartstikkelsbær

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 75
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Svartstikkelsbær er pr. i dag kjent med 5 forekomster (mørketall 3) i 3 fylker (Ak/Os, AA, VA), hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 75 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Svartstikkelsbær Ribes divaricatum er en hardfør busk fra Stillehavsstatene i USA og Canada. Arten har frøreproduksjon, og de saftige bærene spres effektivt med fugl over midlere til lange distanser (km). Arten er innført som bærbusk og er under forvilling og naturalisering i Norge fra 1980-tallet. Den er trolig i ekspansjon, men det er få funn foreløpig. Arten er etablert i Ak Ås og kanskje Oslo mens forekomstene i Aust-Agder (Froland) og Vest-Agder (Kristiansand) er mer usikre. Etableringen synes skje særlig i kratt og skogkanter, dvs. der hvor fuglene sitter og skiter. Denne arten kan ekspandere noe i norsk natur, men det er lite trolig at den vil gjøre noen økologisk skade.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Kallebråtet, Strai - 1980
Første observerte etablering i Norge
Ak Ås: NLH, Nordskogen - 1987
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige Nord-Amerika fra California til British Columbia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 3

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Svartstikkelsbær Ribes divaricatum er en hardfør art fra Stillehavsstatene i USA og Canada og er under forvilling og naturalisering i Norge fra 1980-tallet. Den er trolig i ekspansjon, men det er få funn foreløpig. Arten er etablert i Ak Ås og kanskje Oslo mens forekomstene i Aust-Agder (Froland) og Vest-Agder (Kristiansand) er mer usikre.

Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år