NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aesculus hippocastanumhestekastanje

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2600
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hestekastanje Aesculus hippocastanum er pr. i dag kjent med 133 forekomster (mørketall 2) i 15 fylker (alle fylker nord t.o.m. NT), hver forekomst estimert til minimum 10 individer. Dette gir et minimumsanslag for individer på 2660.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Hestekastanje Aesculus hippocastanum er et langlevd, middels stort tre som formerer seg seksuelt med frø. Fruktene faller passivt ned på bakken og frøene spres videre med dyr. Arten vokser spontant bare i et lite område på indre Balkan. Arten har vært mye dyrket i bynære strøk, og ingen av de tidlig dokumenterte funn av arten i Norge, fra det første i 1862 til tidlig på 1940-tallet, gir informasjon om økologi eller funnsted for øvrig; de antas å være fra plantede trær. Det er først i 1946 at etablering bygd på forvillete planter er dokumentert fra Ak Oslo: Bygdøy. Siden midten på 1940-tallet ser det ut til å ha vært en jevn spredning av arten fra sine plantede områder. Pr. i dag går er nordgrensa i NT Levanger, men det forventes at denne arten kan spre seg ytterligere. Mange forvillede funn av arten er fra skrotemark, veikanter og ulike utbyggingsområder, men hestekastanje går også inn i ulike skogstyper med innslag av edelløvtrær. Med en vekstrate i antall kjente forekomster på over 40% pr. tiår (og økende fra 30% pr. tiår i perioden 1941-1960 til 51% i perioden 1980-2010) kan vi forvente stadig sterkere spredning av hestekastanje.

Først observert i Norge
Flere steder - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Flere steder - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Spontan bare i et lite område på indre Balkan mellom Albania, Hellas, Bulgaria, Makedonia, Kosovo, og Montenegro.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  26 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  79 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  133 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1860 - 2011
  Sted
  Data fra artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  130 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  15000
  Utbredelsesområde
  396 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første dokumenterte funn av hestekastanje Aesculus hippocastanum i Norge var i 1862, men det er først over 80 år senere, i 1946, at første etablering basert på forvillete planter er dokumentert. De fleste funnene fram til midten av 1900-tallet angir kun en grov lokalitet og gir ingen informasjon om økologi eller funnsted for øvirg. Det ser ut til å ha vært en jevn spredning av arten fra sine plantete områder siden midten på 40-tallet. Per i dag går nordgrensa i NT Levanger. Arten har lang generasjonstid, noe som forsinker spredningen. Den er meget populær i større hager, parker og langs gater, med stor fruktproduksjon og spireprosent, og ekspansjonen forventes å fortsette med økt takt etterhvert som arten blir hyppigere i norsk natur.

Naturtyper
 • vegkant

 • Massedeponier

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • Edellauvtrær
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig