NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cotoneaster horizontaliskrypmispel

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3df

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 6000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Krypmispel-komplekset er pr. i dag kjent med 60 forekomster (mørketall 10) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis ca. 10 individer. Dette gir et estimat på ca. 6000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning

c Naturtypekolonisering

 • Kystnære kratt, grunnlende (særlig på kalkgrunn), bergknauser og sprekker i bergflater, lysåpen tørr skog, særlig på kalkgrunn.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Kystnær grus- og steinmark
  • NA Fastmarkssystemer: Nakent berg
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Krypmispel Cotoneaster horizontalis, slik den ligger bestemt i herbariene, er trolig et kompleks av flere arter, hovedsakelig fra serien Horizontales med 11 kjente arter, alle fra Kina. Vi har ikke hatt kapasitet til å finstudere dette materialet og omtaler dette mulige komplekset som krypmispel fra nå av. Arten er en langlevd busk med stor frøproduksjon. Noen Cotoneaster-arter er diploide med seksuell frøformering. Disse er oftest krysspollinerte og krever minst to individer på et sted før reproduksjon kan begynne, noe som ikke er så vanlig hos fuglespredte fremmedarter. De fleste Cotoneaster-arter er imidlertid tetraploide med aseksuell frøformering, og her kan ett enkelt individ raskt gi opphav til en hel bestand. Krypmispel-komplekset hører til den siste typen, noe som innebærer at én enkelt forvillet busk kan gi opphav til en populasjon. Fruktene er saftige bærepler som ettertraktes av og spres med fugl. Arten er innført som hagebusk og er meget populær. Krypmispel ble først notert forvillet i 1982 og har siden ekspandert svært raskt, med økning til 60 observerte forekomster i 2010 (og kanskje 10 ganger så mange i realiteten). Arten er nå kjent i kyststrøk fra Osloområdet til Nord-Trøndelag. Den er gjennomgående noe varmekrevende og litt frostfølsom, med frosttoleranse ned til -15 til -18 grader.

Krypmispel er invasiv på grunnlende, på bergknauser og i sprekker i bergvegger, i kantkratt og i lysåpen skog, særlig på kalkgrunn. Den endrer sammensetningen av busksjiktet i krattvegetasjon, danner et nytt busksjikt i skogtyper som ikke har et naturlig slikt, og kan forstyrre balansen mellom busker med saftige frukter og de fuglene som utnytter og sprer disse. Arten er særlig ekspansiv på tørt, baserikt grunnlende i Sørøst-Norge, en utsatt naturtype med stort innslag av sjeldne og sårbare arter.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Sødal - 1982
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand: Sødal - 1982
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sentral- og Nord-Kina.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1982 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  27 - Mørketall: 10

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  60 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Krypmispel Cotoneaster horizontalis, slik den ligger bestemt i herbariene, er trolig et kompleks av flere arter, hovedsakelig trolig fra serien Horizontales med 11 kjente arter. Arten(e) er innført som hageplante(r). Vi har ikke hatt kapasitet til å finstudere dette materialet. Art(er) av dette komplekset ble først notert forvillet i 1982 og har siden ekspandert svært raskt, med økning til 60 observerte populasjoner i 2010 (og kanskje 10 ganger så mange i realiteten). De er nå kjent i kyststrøk fra Osloområdet til Nord-Trøndelag. De er gjennomgående noe varmekrevende og litt frostførsomme, med frosttoleranse ned til -15 til -18 grader. Alle de kjente artene av komplekset har aseksuell frødannelse.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fryer, J. & B. Hylmö 2009. Cotoneasters: a Comprehensive Guide to shrubs for flowers, fruit, and foliage. Timber Press, Portland, OR. 344 pp
Naturtyper
 • Skrotemark

 • grus- og steinmarkskratt

 • kalkfattig knaus

 • intermediær knaus

 • kalkknaus

 • kalkfattig vegg

 • intermediærvegg

 • kalkrik vegg

 • kalkvegg

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år