NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Papaver pseudoorientalekjempevalmue

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 660
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kjempevalmue er pr. i dag kjent med 11 forekomster (mørketall 3) i 7 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 660 individer (ramets).

Forventet levetid konklusjon 75 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Kjempevalmue Papaver pseudoorientale stammer fra Vest-Asia. Den er relativt ny som hagestaude i Norge og har begynt å spre seg nylig. Arten danner store, langlevde kloner og sprer seg dessuten med frø. Den har siden 1997 dukket opp på minst 11 steder i seks fylker nord til Troms. Den vil trolig etablere seg permanent flere steder.

Arten er en flerårig urt med klonal vekst og med frøreproduksjon. Det er uvisst hvor effektiv frøreproduksjon er i Norge. Den er innført som hagestaude og meget populær. Antallet forvillete forekomster er lite sammenliknet med hvor ofte den dyrkes, og den etablerer seg hovedsakelig på skrotemark, i forlatt grasmark og i skogkanter. Den er i ekspansjon, men vil neppe bli noen trussel mot noe i norsk natur.

Først observert i Norge
Vf Larvik: Gloppe bru - 1997
Første observerte etablering i Norge
Vf Horten: Østøya, ved Mastedammen - 2002
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1997 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kjempevalmue Papaver pseudoorientale er relativt ny som hagestaude og har begynt å spre seg nylig. Arten danner store, langlevde kloner og sprer seg dessuten med frø. Den har siden 1997 dukket opp på minst 11 steder i seks fylker nord til Troms. Den vil trolig etablere seg permanent flere steder.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år