NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oenothera canovirensgrånattlys

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 120
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grånattlys er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i ett fylke (Vf), hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 120 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Grånattlys Oenothera canovirens er oppstått i Europa fra innførte amerikanske foreldre. Den synes å ha kommet til Norge inn med grasfrø, ved møller og med ulike transporter på skroteplasser. Den kan være under langsom etablering. Arten er blitt funnet nokså sjelden siden først observert i 1895, men for et par av forekomstene er det notert "naturalisert" eller "ganske rikelig", noe som sterkt tyder på lokal reproduksjon. Hyppigst er arten notert i Vestfold og Telemark, men det er bare tre rapporter etter 2000, alle fra Vestfold.

Arten er toårig med frøreproduksjon. Noen individrike forekomster viser at arten reproduserer i Norge. Den er kommet inn med ulike transporter (trolig grasfrø, korn, gartnerivarer). Den har ikke etablert noen stabil forekomst i Norge, men har potensiale til å gjøre det. Den forventes ikke å ha noen negativ effekt i norsk natur.

Først observert i Norge
Ak Bærum: Stabekk, "i 3d. Aars Eng" - 1895
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Trolig oppstått i Europa fra innførte amerikanske foreldre.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1895 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Grånattlys Oenothera canovirens er oppstått i Europa fra innførte amerikanske foreldre. Den synes å ha kommet til Norge inn med grasfrø, ved møller og med ulike transporter på skroteplasser. Den kan være under langsom etablering. Arten er blitt funnet nokså sjelden siden først observert i 1895, men for et par av forekomstene er det notert "naturalisert" eller "ganske rikelig", noe som sterkt tyder på lokal reproduksjon. Hyppigst er arten notert i Vestfold og Telemark, men det er bare tre rapporter etter 2000, alle fra Vestfold.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rostánski, K. & Karlsson, T. 2010. Oenothera L. - I: Jonsell, B. & Karlsson, T. (utg.), Flora Nordica 6. Thymelaeaceae to Apiaceae. - The Swedish Museum og Natural History, Stockholm. 132-148
Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • vegkant

 • jernbane

 • havn

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år