NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Euphorbia esulaveivortemelk

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Veivortemjølk er pr. i dag kjent med 221 forekomster (mørketall 3) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 20.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med dokumentert jamn (men svak) økning de siste 50 år.

Kriteriedokumentasjon

Veivortemjølk Euphorbia esula stammer fra Sør- og Sørøst-Europa og Vest-Asia. Arten synes å ha kommet inn i første halvdel av 1800-tallet, med de første funnene omtrent samtidig i Bu Kongsberg 1842 og Vf Nøtterøy: "Wallø" eller "Valø" (ifølge herbarie-etikettene ikke å forveksle med Vallø i Tønsberg). Bakgrunnen for funnene er uklar, men de kan være en del av denne fremmedartens generelle ekspansjon nordover fra sine opprinnelsesområde i Sør- og Sørøst-Europa. Den kan ha kommet inn med ulike transporter, grasfrø etc., men den er ingen utpreget ballastplante. Den har siden hatt en jamn ekspansjon med ca. 20 % økning i antall forekomster pr. tiår fram til i dag. Den fyller nå det potensielle norske utbredelsesområdet - nord til Mjøsområdet og de varmere delene av Gudbrandsdalen, kyststrøkene til Vest-Agder, og indre Sogn - men fortsatt med rom for fortetning.

To raser er angitt - subsp. esula og subsp. tommasiniana - men mye av det norske materialet faller morfologisk mellom disse rasene og har vært kalt subsp. pseudovirgata. Den norske variasjonen er ikke analysert morfologisk.

Arten er en flerårig urt på 0,5-1,5 m. Den har noe klonal vekst med utløpere, men hovedsakelig frøreproduksjon. Frøene spres bare i nærområdet hvis de ikke fraktes med dyr, folk eller transportmidler. Den har vært i jamn, langsom ekspansjon i 150 år og har nådd sitt klimatisk potensielle utbredelsesområde, men fortsatt med noe rom for fortetning.

Først observert i Norge
Bu Kongsberg: Kongsberg og Vf Tønsberg: Vallø - 1842
Første observerte etablering i Norge
Bu Kongsberg: Kongsberg og Vf Tønsberg: Vallø - 1842
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sør- og Sørøst-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1842 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  38 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  63 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Troms
  Antall forekomster
  105 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  138 - Mørketall: 3

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  187 - Mørketall: 3

 8. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  135 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  100000
  Utbredelsesområde
  356 - Mørketall: 3

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  221 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Veivortemjølk Euphorbia esula synes å ha kommet inn i første halvdel av 1800-tallet, med de første funnene omtrent samtidig i Bu Kongsberg 1842 og Vf Nøtterøy: "Wallø" eller "Valø" (ifølge herbarie-etikettene ikke å forveksle med Vallø i Tønsberg). Bakgrunnen for funnene er uklar, men de kan være en del av denne fremmedartens generelle ekspansjon nordover fra sine opprinnelsesområde i Sør- og Sørøst-Europa. Den kan dermed ha kommet inn med ulike transporter, grasfrø etc., men den er ingen utpreget ballastplante. Den har siden hatt en jamn ekspansjon med ca. 20% økning i antall forekomster pr. tiår fram til i dag. Den fyller nå det potensielle norske utbredelsesområdet - nord til Mjøsområdet og de varmere delene av Gudbrandsdalen, kyststrøkene til Vest-Agder, og indre Sogn - men fortsatt med rom for fortetning.

To raser er angitt - subsp. esula og subsp. tommasiniana - men mye av det norske materialet faller morfologisk mellom disse rasene og har vært kalt subsp. pseudovirgata. Den norske variasjonen er ikke analysert morfologisk.

Naturtyper
 • overflatedyrket kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år