NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Populus ×berolinensisberlinerpoppel

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3ef

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Berlinerpoppel er pr. i dag kjent med 33 forekomster (mørketall 3) i 7 fylker nord til ST, hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Den høge fortetningen henger sammen med kort tidsramme, men vi er rimelig sikre på at denne arten vil ha en fortetning på over 50% pr. tiår en god tid framover.

c Naturtypekolonisering

 • Flommark, flommarkskog, strandsoner ellers.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kroksjøer, meandere og flomløp

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Flomskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen flomfastmark

Kriteriedokumentasjon

Berlinerpoppel Populus ×berolinensis er en hagehybrid-art mellom sibirsk laurbærpoppel Populus laurifolia og europeisk-vestsibirsk svartpoppel P. nigra. Den er et langlevd tre. Den er frøsteril, men har effektiv klonal vekst med rotskudd. Den er innført som prydtre. Spredningen skjer hovedsakelig ved oppgraving av rotskudd fra hager og parker og dumping i naturen. Dette er likevel nok til at arten ekspanderer, til dels sterkt. Arten er - til tross for manglende egenspredning - invasiv mange steder, særlig i flommarkskog der den lokalt kan ta over dominansen i tresjiktet og etablere nytt og fremmed tresjikt i typer som ikke har det naturlig. Den fortrenger stedegne arter, men vi kjenner ikke til noen sjeldne eller truete arter som er direkte rammet (foreløpig).

Trærne blir meget store og overtopper den hjemlige vegetasjonen. Arten er nå godt etablert noen steder i Akershus (spesielt Skedsmo), Mjøsstranda ved Hamar og Åkersvika og andre steder (He Stange, Hamar og Ringsaker) og i nedre Buskerud (Lier, Drammen), kanskje også i Vf Tjøme. Den forventes å ekspandere ytterligere; fortetningsraten pr. tiår er på nesten 250 % for de siste 30 år.

Først observert i Norge
Vf Horten: Karljohansvern - 1970
Første observerte etablering i Norge
Bu Lier: Gilhusodden, "på stranden, som vill" - 1989
Naturlig opprinnelse

Hagehybrid-art mellom laurbærpoppel Populus laurifolia fra Sibir og svartpoppel P. nigra fra Mellom- og Øst-Europa og Vest-Sibir.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1970 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 3

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  33 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Berlinerpoppel Populus xberolinensis formerer seg trolig bare med rotskudd, kanskje også med at avbrukne kvister og greiner rotslår. Dette er likevel nok til at arten ekspanderer, til dels sterkt. Den etablerer seg i flommarkskog og kan ta over mye av dominansen lokalt. Trærne blir meget store og overtopper den hjemlige vegetasjonen. Arten er nå godt etablert noen steder i Akershus (spesielt Skedsmo), Mjøsstranda ved Hamar og Åkersvika og andre steder (He Stange, Hamar og Ringsaker) og i nedre Buskerud (Lier, Drammen), kanskje også i Vf Tjøme. Den forventes å ekspandere ytterligere; fortetningsraten pr. tiår er på hele 242% for de siste 30 år.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • øvre leirflomskog

 • nedre leirflomskog

 • øvre sandflomskog

 • nedre sandflomskog

 • åpen leirflommark

 • åpen sand-sedimentasjonsflommark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig