NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Veronica hederifolia lucorumballastveronika

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ballastveronika er pr. i dag kjent med 5 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Øf tilfeldig, Ro stabil), hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 100 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Ballastveronika Veronica hederifolia subsp. lucorum er en ettårig urt med nedliggende, opptil 30 cm lange skudd. Den formeres med frø. Den kommer fra Mellom- og Sør-Europa. Det eldste belegget er fra 1884 fra en ballastplass i Øf Fredrikstad. Totalt er ballastveronika registrert på 10-15 lokaliteter i Norge siden 1900. Til noen steder kom den med ballast, til andre trolig med andre transportmidler og importvarer, bl.a. tømmer. Ballastveronika vokser på skrotemark med åpen mineraljord. Den er bare funnet i kystområder (havner?) fra Øf til Ro. Noen få funn fra Øf og Ro siden 2000 tyder på at den kommer inn en sjelden gang, men arten kan ha vært stabil i Ro Stavanger fra 1880-tallet. På flertallet av de eldre lokalitetene antas den å være forsvunnet, og det er ikke kjent om den har langlevde populasjoner i Norge. Planten vurderes ikke å ha noen negativ effekt på hjemlige arter og naturtyper

Først observert i Norge
Øf Fredrikstad: Fredrikstad (ballast) - 1884
Første observerte etablering i Norge
Ro Stavanger: Hillervåg - 1888
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa nord til Sør-Skandinavia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1884 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Rogaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Rogaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ballastveronika Veronica hederifolia subsp. lucorum er funnet på 13 lokaliteter over en 130-års periode, først på ballastplasser, senere spredt i kystområder (havner?) fra Øf til Ro. Sannsynligvis er de fleste forekomstene forsvunnet, men arten kan ha vært stabil i Ro Stavanger fra 1880-tallet. Noen få funn siden 2000 tyder på at den av og til kommer til Norge, sannsynligvis med transportmidler og importerte varer.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fremstad, E. 2010. Bergfletteveronika Veronica hederifolia i Norge Blyttia 68: 47-52
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

De første funnene, inntil ca. 1920, ble gjort på ballastplasser. Senere er ballastveronika funnet i tømmerdeponier, avfallsplasser, veikanter og -grøfter, grusganger og skrotemark.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år