NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Melampyrum nemorosumblåmarimjelle

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 400
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Blåmarimjelle er pr. i dag kjent med 10 forekomster (mørketall 2) i 5 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 400 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Blåmarimjelle Melampyrum nemorosum vokser spontant i store deler av Europa nord til Sør-og Øst-Sverige, men har (ennå) ikke nådd Norge som spontan. Arten er ettårig med frøreproduksjon, og frøene har vedheng og spres med maur over korte distanser (kanske 50-100 m). Den kan være på vei, kanskje noen få steder ved spontan spredning fra Sverige (og i så fall hører den ikke med blant fremmede arter), men er i hovedsak kommet inn med importert tømmer på flere steder fra 1999. Den er funnet på tømmerterminaler (Øf Moss, Bu Lier, Vf Larvik) og ved cellulosefabrikker (Bu Hurum, Vf Sande), men også noen spredte andre steder uten tilknytning til tømmerimport eller andre opplagte innførselsmåter. Arten blir av og til dyrket som prydplante, men er vanskelig å dyrke og er aldri funnet spredt ut fra hage i Norge. I løpet av de 12 årene siden den først ble observert, er arten funnet 10-11 steder og nokså etablert på de fleste av dem.

Blåmarkmjelle har potensiale for å spre seg ut i skog og skogkanter som er dens spontane voksesteder ellers i Europa. Den gjør ingen påviselig skade og er heller en uvanlig attraktiv plante.

Først observert i Norge
Bu Lier: Lierstranda, tømmerterminalen - 1999
Første observerte etablering i Norge
Bu Lier: Lierstranda, tømmerterminalen - 1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa, spontan nord til Sør- og Øst-Sverige (Stockholmsområdet.).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1999 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2
  Utbredelsesområde
  36 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Blåmarimjelle Melampyrum nemorosum er på vei inn i Norge, kanskje noen få steder ved spontan spredning fra Sverige (og i så fall hører den ikke med blant fremmede arter), men i hovedsak ved innførsel med tømmer. Den er funnet på tømmerterminaler (Øf Moss, Bu Lier, Vf Larvik) og ved cellulosefabrikker (Bu Hurum, Vf Sande), men også noen spredte andre steder uten tilknytning til tømmerimport eller andre opplagte innførselsmåter. Arten er vakker og blir av og til dyrket som prydplante, men er vanskelig å dyrke og er aldri funnet spredt ut fra hage i Norge. I løpet av de 12 årene siden den først ble observert, er arten funnet 10-11 steder og nokså etablert på de fleste av dem.

Naturtyper
 • tømmerdeponi

 • industriutbyggingsområde

 • kunstmarkseng-kant

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år