NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Mentha spicatagrønnmynte

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 540
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grønnmynte er pr. i dag kjent med 12 forekomster (mørketall 3) i 6 fylker, hver forekomst med anslagsvis 15 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 540 individer (ramets).

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Grønnmynte Mentha spicata er en krydderurt av uvisst opphav. Den var en meget sjelden plante i norsk natur fra første funn i 1860 i Te Kragerø: Valberg (stabil der i over 50 år, minst) fram til 1980. Etter 1980 er arten kommet mye mer i bruk, ikke minst i asiatisk og arabisk mat og drikke, og arten er blitt nokså hyppig å se på skroteplasser. Arten kan formere seg seksuelt (frø), men det er uvisst om den gjør det i Norge. De fleste forekomstene synes å skyldes utkast fra hager og gartnerier og dumping av matavfall på fyllplasser.

Arten er en langlevd flerårig urt med klonal vekst. Den frøreproduserer i Norge, men det er uvisst om dette skjer i forvillete forekomster; hoveddelen av formeringen skjer klonalt. Arten er innført som krydderplante, med et sterkt oppsving i senere tiår. Den er praktisk talt bare funnet på skrotemark i vid betydning og synes å ha meget begrenset evne til å trenge inn i mindre berørte naturtyper. Dens mengde og betydning i norsk natur avhenger nesten bare av innførsels- og bruksmønsteret.

Først observert i Norge
Te Kragerø: Valberg - 1860
Første observerte etablering i Norge
Te Kragerø: Valberg - 1860
Naturlig opprinnelse

Kulturplante, noe uvisst opphav.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1860 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Grønnmynte Mentha spicata er en krydderurt og var en meget sjelden plante i norsk natur fra første funn i 1860 i Te Kragerø: Valberg (stabil der i over 50 år, minst) fram til 1980. Etter 1980 er arten kommet mye mer i bruk, ikke minst i asiatisk og arabisk mat og drikke, og arten er blitt nokså hyppig å se på skroteplasser. Arten kan formere seg seksuelt (frø), men det er uvisst om den gjør det i Norge. De fleste forekomstene synes å skyldes utkast fra hager og gartnerier og dumping av matavfall på fyllplasser.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • deponi for organisk avfall

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • grustak

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år