NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Quercus rubrarødeik

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 70
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Rødeik er pr. i dag kjent med 7 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 70 individer.

Forventet levetid konklusjon 300 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg - moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Fortetningsrate på 27% avrundet til 25%.

c Naturtypekolonisering

 • Lågurt- og høgstaudetyper av lauvskog.

Kriteriedokumentasjon

Rødeik Quercus rubra plantes en del i parker og større hager. Arten har vært i Norge en tid, men effektiv frø-reproduksjon er først notert notert de siste årene (2000-tallet, to lokaliteter i Ak Oslo), sjøl om førstefunnet i 1943 (Ho Bergen) bør være resultat av frøspredning. De plantete trærne begynner kanskje først nå å komme i reproduktiv alder, noe som gjør at mer spredning kan forventes i framtida.

Rødeik er et stort, langlevd og seintvoksende tre som neppe blir reproduktivt før det er 20-30 år gammelt. Generasjonslengden er satt til 30 år, men kan like gjerne være 50 år eller mer. Arten frøreproduserer og fruktene (eikenøttene) spres av pattedyr og fugl, potensielt over nokså lange avstander (km). Dette er trolig årsaken til at arten stort sett bare er funnet forvillet i skog, gjerne et godt stykke vekk fra der den er plantet. Rødeik kommer fra østlige Nord-Amerika, der den er en av dominantene i østlig temperert lauvskog, og dyrkes i Norge som prydtre, ikke minst på grunn av praktfull haustfarge. Den er bare i starten av sin etablering i norsk natur, men dyrkes trolig for lite til å bli noe vanlig innslag og få noen stor innvirkning.

Først observert i Norge
Ho Bergen: "Småøyane i Nordåsvannet, nr. 3 fra Marmorøya, i lite dalsøkk. Sikkert ikkje planta." - 1943
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1943 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2
  Utbredelsesområde
  24 - Mørketall: 1,5

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Rødeik Quercus rubra plantes en del i parker og større hager. Arten har vært i Norge en tid, men effektiv frø-reproduksjon er først notert notert de siste årene (2000-tallet, to lokaliteter i Ak Oslo), sjøl om førstefunnet i 1943 (Ho Bergen) bør være resultat av frøspredning. De plantete trærne begynner kanskje først nå å komme i reproduktiv alder, noe som gjør at mer spredning kan forventes i framtida.

Naturtyper
 • svak lågurtskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

 • høgstaudeskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år