NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Vicia villosalodnevikke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 200
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Lodnevikke er det siste tiåret kjent med 5 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 200 individer.

Forventet levetid konklusjon 150 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Arten har svingt mellom 10 og 16 forekomster rapportert pr. 20 år i hele perioden 1920-2011.

Kriteriedokumentasjon

Lodnevikke Vicia villosa opptrer i landet i to underarter: vanlig lodnevikke (subsp. villosa) og møllevikke (subsp. varia). Det er også funnet mellomformer mellom de to underartene. Arten er spontan i Sørøst-Europa og Middelhavsområdet. Lodnevikke er en ettårig art som formerer seg seksuelt med frø. Ofte er det uklart hvilken underart som er ment; de to behandles derfor her under ett selv om de to muligens har en litt ulike historie. Ihht til Lids flora (2005) skal vanlig lodnevikke subsp. villosa være kommet inn i nyere tid som fôrplante, mens møllevikke subsp. varia spesielt skal være innkommet med korn ved møller. Materialet følger imidlertid ikke denne todelingen i særlig grad. Vanlig lodnevikke er angitt i herbariebelegg allerede på 1880-tallet, delvis også ved møller (og kanskje med ballast). Begge underartene er dokumentert på samme møllelokalitet mer eller mindre samtidig, eksempelvis i Ho Bergen: Hegrenes mølle (samme dato i 1911 av Jens Homboe) og Ak Oslo: Torshaugsløkken (i 1915 ig 1916 av Hartvig Johnsen). Førstefunn i 1871 i Ho Bergen: Gravdal er av uklar opprinnelse. Funn i Ro Haugesund 1890 er knyttet til ballast. Det er grunn til å tro at arten er delvis etablert enkelte steder, f.eks. i AA Arendal, VA Kristiansand ("Møllevandet"), og i Ak Oslo (Vestre Aker). Arten går i all hovedsak på ulike former for skrotemark, og vanlig lodnevikke skal ihht Lids flora (2005) også gå inn som ugras i åker. Den andre underarten møllevikke er også dokumentert som ugras i havreåker (Ak Oslo: 1913). De fleste funn de siste tiårene er underarten subsp. villosa; antakelig er subsp. varia i tilbakegang. Det er ikke noe som tyder på at arten som sådan er ekspansiv - tvert imot; arten har vært tilnærmet stabil siden 1920. Arten har ingen kjent, negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Gravdal - 1871
Første observerte etablering i Norge
AA Arendal: Arendal. "Ved batteriet" - 1881
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Sør- og Sørøst-Europa, Nord-Afrika, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1871 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det finnes to underarter av lodnevikke Vicia villosa: Vanlig lodnevikke (subsp. villosa) og møllevikke (subsp. varia). Her behandles disse to under ett da det ofte er uklart hvilken underart som er ment. Det er også funnet mellomformer mellom de to underartene. Lodnevikke er kommet inn i nyere tid som fôrplante (hovedsakelig subsp. villosa), og tidligere mye ved møller (hovedsakelig subsp. varia). Førstefunn i 1871 i Ho Bergen: Gravdal er av uklar opprinnelse. Funn i Ro Haugesund 1890 er knyttet til ballast. Funnfrekvensen har holdt seg rimelig stabil, og det er grunn til å tro at arten er delvis etablert enkelte steder, f.eks. i AA Arendal, VA Kristiansand ("Møllevandet"), og i Ak Oslo (Vestre Aker). Arten går i all hovedsak på ulike former for skrotemark, og det er ikke noe som tyder på at den er ekspansiv.

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år