NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ulex europaeusgulltorn

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3f

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grovt anslag over Hurum-populasjonen. På tidlig 1990-tall sto det hundrevis av planter der, nå kanskje bare noen få (om noen) etter de siste frostvintrene.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Kystlynghei, kystnær grasmark.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kystlynghei

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Kystnær grus- og steinmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Kriteriedokumentasjon

Gulltorn Ulex europaeus er godt etablert (som innført) nord til nordspissen av Danmark, men ingen norske forekomster er foreløpig blitt permanente, og arten viser ingen tegn til ekspansjon. Arten kom med ballastjord, og fire av de fem kjente norske forekomstene kan settes mer eller mindre direkte i sammenheng med ballast: Te Kragerø: Valberg 1905-1911; VA Mandal: Risørbank 1906-1973 og med en sekundærforekomst på Hilløy, Hilletunga i 1958; AA Tvedestrand: Dypvåg, Risøya 1939. Den femte forekomsten skyldes innførsel med utenlandsk, trolig vesteuropeisk tømmer til Bu Hurum: Tofte, bark- og flisfyllinger ved Tofte cellulosefabrikk. Her ble arten oppdaget i 1988 og ble meget vanlig (rask reproduksjon med frø), men har gått sterkt tilbake i enkelte kalde vintre. Den ble sist samlet i 2007, men kan stå der fortsatt.

Gulltorn er en lågvokst busk fra Nordvest-Afrika og Vest-Europa nord til De britiske øyer. På De britiske øyer er den en strukturerende art i mange hei- og "grassland"-typer; den er den velkjente arten "gorse" fra britiske naturskildringer. Arten er ekstremt tornete, mer enn nesten noen stedegne planter i Norge. På De britiske øyer gir den ly til fugler, kaniner og smågnagere som ellers er utsatt for predasjon. Tilsvarende planter har vi knapt naturlig i Norge. Den har frøreproduksjon og reproduserer mer eller mindre regelmessig i Norge. Busken er imidlertid frostfølsom og fryser ofte sterkt tilbake. Arten er bare semi-stabil i Norge. Den ekspanderer foreløpig ikke og gjør ikke noen økologisk skade der den står i dag. Den ville ha større potensiale dersom den etablerte seg på Sørvestlandet. Den vil også kunne favoriseres ved litt mildere vintrer og økt nedbør og/eller sommertemperatur og kan da ekspandere inn i naturtyper der den kan ha stor økologisk virkning.

Først observert i Norge
Te Kragerø: Valberg (ballast) - 1905
Første observerte etablering i Norge
VA Mandal: Risørbank - 1906
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest-Europa nord til De britiske øyer, Nordvest-Afrika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1905 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1972
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1988 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gulltorn Ulex europaeus er godt etablert (som innført) nord til nordspissen av Danmark, men ingen norske forekomster er foreløpig blitt permanente, og arten viser ingen tegn til ekspansjon. Arten kom med ballastjord og fire av de fem kjente norske forekomstene kan settes mer eller mindre direkte i sammenheng med ballast: Te Kragerø: Valberg 1905-1911; VA Mandal: Risørbank 1906-1973 og med en sekundærforekomst på Hilløy, Hilletunga i 1958; AA Tvedestrand: Dypvåg, Risøya 1939. Den siste forekomsten skyldes innførsel med utenlandsk, trolig vesteuropeisk tømmer til Bu Hurum: Tofte, bark- og flisfyllinger ved Tofte cellulosefabrikk. Her ble arten oppdaget i 1988 og ble meget vanlig (rask reproduksjon med frø), men har gått sterkt tilbake i enkelte kalde vintre. Den ble sist samlet i 2007, men kan stå der fortsatt.

Naturtyper
 • Kystnær grus- og steinmark

  Fremtidig

 • grå dyne

  Fremtidig

 • Skrotemark

 • tømmerdeponi

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år