NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Melilotus altissimusstrandsteinkløver

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5250
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

21 forekomster med et mørketall på 5 og minimum 50 individer pr. forekomst.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag og PVA. PVA-analysen kan være misvisende for kortlevde og ustabile arter. Strandsteinkløver er en toårig art, og den virker ikke ustabil men godt etablert i landet. Vi vurderer derfor PVA-resultatet som pålitelig selv om denne arten er kortlevd.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag. PVAs negative my-verdi er nesten i samsvar med funnstatistikken (kanskje for låg), men er ikke i samsvar med det motsatte utviklingsforløpet for naturaliserte og mer tilfeldige forekomster.

c Naturtypekolonisering

 • Tangvoll, strandeng.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Strandsteinkløver Melilotus altissimus er en (oftest) toårig art som opprinnelig kommer fra Vest-, Mellom- og Sør-Europa. Arten reproduserer seksuelt med frø. Strandsteinkløver kom trolig inn med ballast ca. 1840, på den tida da ballastjord ble dumpet i sjøen utafor havnene. De første funnene er på øyer og nes ved innseilingen til byer. Arten har hatt en overraskende jamn funnfrekvens fra 1870-åra til i dag, men det er en stor endring i de naturtyper arten vokser i. Fram til 1920 er hoveddelen av funnene gjort på skrotemark med tilknytning til ballast. Bortfallet av ballast etter 1920 kompenseres ved en økning i vanlige ugrasforekomster og strandforekomster, og ved at arten holder seg svært lenge på mange gamle ballastplasser (ofte 50 år etter at ballast-tida var over). Etter 1980 er det også lite med ugrasfunn i det hele, inkludert slike på gamle ballastplasser, men nå er arten fast etablert som havstrandplante rundt Oslofjorden med tallrike populasjoner i Østfold, Akershus/Oslo og Vestfold, trolig også i Buskerud. De tidligere ganske tallrike forekomstene i Telemark og Agder var tilknyttet strandnære ballastplasser og er gradvis blitt borte. Arten synes å ha stabile forekomster i landet. Arten er i ekspansjon på havstrand, men foreløpig begrenset til Oslofjord-området og østre Skagerrak-kysten. Den fortrenger arter i tangvoll og strandeng, både vanlige og sjeldne/truete.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Sjursøya; Ak Asker: Brønnøya - 1840-1850
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Sjursøya; Ak Asker: Brønnøya - 1840-1850
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest-, Mellom- og Sør-Europa, kanskje nord til Sør-Skandinavia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1840 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  26 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  37 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  39 - Mørketall: 3

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 5

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Strandsteinkløver Melilotus altissimus kom trolig inn med ballast ca 1840, på den tida da ballastjord ble dumpet i sjøen utafor havnene. De første funnene er på øyer og nes ved innseilingen til byer. Arten har hatt en overraskende jamn funnfrekvens fra 1870-åra til i dag, men det er en stor endring i de naturtyper arten vokser i. Fram til 1920 er hoveddelen av funnene gjort på skrotemark med tilknytning til ballast. Bortfallet av ballast etter 1920 kompenseres ved en økning i vanlige ugrasforekomster og strandforekomster, og ved at arten holder seg svært lenge på mange gamle ballastplasser (ofte 50 år etter at ballast-tida var over). Etter 1980 er det også lite med ugrasfunn i det hele, inkludert slike på gamle ballastplasser, men nå er arten fast etablert som havstrandplante rundt Oslofjorden med tallrike populasjoner i Østfold, Akershus/Oslo og Vestfold, trolig også Buskerud. De tidligere ganske tallrike forekomstene i Telemark og Agder var tilknyttet strandnære ballastplasser og er gradvis blitt borte. Arten er i ekspansjon på havstrand, men foreløpig begrenset til Oslofjord-området og østre Skagerrak-kysten.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • sand-, grus- og steintipp

 • høgurt-driftvoll

 • høgurt-fuktdriftvoll

 • lågurt-driftvoll

 • lågurt-fuktdriftvoll

 • øvre salteng

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år