NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Laburnum anagyroidesgullregn

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3df

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 7500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Gullregn er pr. i dag kjent med 30 forekomster (mørketall 5) i 8 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer. Dette gir et estimat på ca. 7500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Lågurtskoger, -skogkanter og -kratt, grunnlendt mark, berg.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Kriteriedokumentasjon

Gullregn Laburnum anagyroides er et 6-7 m høyt tre som formerer seg med frø. Frøene spres trolig hovedsakelig med vind (smale belger som lett flyr) og kanskje med fugl. Arten kommer fra fjellområder i Mellom- og Sør-Europa. Den har lenge (trolig siden 1700-tallet) blitt plantet som prydtre. De fleste angivelser av forvillet gullregn er fra kantsoner og kratt, i skog (uspesifisert, edelløvskog, buskfuruplantning), skrenter og berg eller åpen, tørr og grunnlendt mark. Den opptrer også på skrotemark. Gullregn har hatt en nokså jamn økning fra første funn i AA Arendal i 1908 og første sannsynliggjorte etablering i Ak Oslo i 1941. Utviklingen er dermed nokså ulik den for slektningen alpegullregn L. alpinum som nærmest har eksplodert etter ca. 1990. Hovedårsaken kan være at plantingen av den ekstremt giftige arten gullregn nesten har stoppet opp, og at den er blitt erstattet som hagebusk/tre av den langt mindre giftige alpegullregn og den antatt sterile hybridgullregn L. ×watereri. En annen forskjell i mønsteret er at gullregn er mindre hardfør og mer knyttet til kyststrøk, med hovedutbredelse i Telemark og Agder, mens alpegullregn har langt videre anvendelse og utbredelse. Pr. i dag er gullregn etablert på nedre Østlandet og i kyststrøk til Hordaland. Den er fortsatt i spredning og fortetning, nå mest med utgangspunkt i allerede forvillete bestander. Den har potensial til å etablere seg på baserike steder med høyt biologisk mangfold og å endre dette i negativ retning, både ved fortrengning og fordi den har nitrogenfikserende rotknoller som kan føre til kjemisk endring i jordsmonnet.

Først observert i Norge
AA Arendal: Blegestrand - 1908
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy, Oscarshall - 1941
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fellstrøk i Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1908 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gullregn Laburnum anagyroides er innført som prydbusk. Den har hatt en nokså jamn økning fra første funn som forvillet i AA Arendal i 1908 og første sannsynliggjorte etablering i Ak Oslo i 1941. Utviklingen er dermed nokså ulik den for slektningen alpegullregn L. alpinum som har nærmest eksplodert etter ca. 1990. Hovedårsaken kan være at plantingen av den ekstremt giftige arten gullregn nesten har stoppet opp, og at den er blitt erstattet som hagebusk/tre av den langt mindre giftige alpegullregn og den antatt sterile hybridgullregn L. xwatereri. En annen forskjell i mønsteret er at gullregn er mindre hardfør og mer knyttet til kyststrøk, med hovedutbredelsen i Telemark og Agder, mens alpegullregn har langt videre anvendelse og utbredelse. Pr. i dag er gullregn etablert på nedre Østlandet og i kyststrøk til Hordaland. Den er fortsatt i spredning og fortetning, nå mest med utgangspunkt i allerede forvillete bestander.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Wendelbo, P. 1955. Gullregn og gullregnunger Norsk hagetidend 1955-18: 1-4
Naturtyper
 • Nakent berg

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • vegkant

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • lågurtlyngskog

 • lågurt-lyngkalkskog

 • småbregneskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

De fleste angivelser av forvillet gullregn er fra kantsoner og kratt, i skog (uspesifisert, edellløvskog, buskfuruplantning), skrenter og berg eller åpen, tørr og grunnlendt mark. Den opptrer også på skrotemark.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år