NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lysimachia punctatafagerfredløs

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 38000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Fagerfredlaus er pr. i dag kjent med 270 forekomster (mørketall 7) i alle fylker unntatt Fi, hver forekomst med minimum 20 individer (ramets) i snitt. Dette gir et minimumsestimat på nesten 38.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs my-verdi er for låg sammenliknet med den meget sterke fortetningen de siste 50 år.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Fagerfredløs Lysimachia punctata er en flerårig urt (staude) opp til 1 m med sterk klonal vekst. Den kommer fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Arten har frøreproduksjon, men frøene spres passivt og oftest ikke over lengre distanser. Den er en forholdsvis gammel hageplante som har hatt jamn popularitet. Arten er hovedsakelig spredt ut med hageutkast fordi den fort blir for ekspansiv i hagen. Denne ekspansjonen fortsetter i veiskråninger, grøfter, kratt- og skogkanter der den blir kastet. Fra første observasjon i 1865 (Ho Bergen: Tveiterås) har den hatt en jamn økning fram til slutten av 1950-tallet da den begynte å ekspandere raskere, først i Hordaland (slutten av 1950-tallet), deretter i Oslo/Akershus og Rogaland (1960-tallet). Ekspansjonen har vært meget ujamn geografisk, trolig på grunn av ulik popularitet i hager i ulike områder og perioder. I Østfold, Hedmark, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag begynte den først ekspansjon på 1990-tallet. Ekspansjonen er fortsatt ujamn. I Nord-Trøndelag ble første (og hittil eneste) innsamling først gjort i 2010, mens det til og med 2010 er gjort ca. 60 innsamlinger fra Troms. I Sør-Trøndelag er den så vanlig at den ikke anses som interessant og derfor ikke samles; her er den kraftig underrepresentert i herbariene. Fagerfredløs har omtrent nådd sitt potensielle utbredelsesområde (arealpolygon), men det er fortsatt mye rom for fortetning. Den blir synlig vanligere for hvert år. Den er hardfør nesten opp og nord til skoggrensa. Den ekspanderer langsomt, men jamt inn i kratt og skog.

Arten er ekspansiv og utelukkende i sin vekst, slik at den flekkvis fortrenger det meste av andre planter der den etableres.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Tveiterås - 1865
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: N. Skøyen - 1874
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1865 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  50 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  160 - Mørketall: 5

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  343 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  300000
  Utbredelsesområde
  1144 - Mørketall: 2,5

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  270 - Mørketall: 7

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Fagerfredløs Lysimachia punctata er en forholdsvis gammel hageplante som har hatt jamn popularitet. Den er hardfør nesten opp og nord til skoggrensa. Fra første observasjon i 1865 (Ho Bergen: Tveiterås) har den hatt en jamn økning fram til slutten av 1950-tallet da den begynte å ekspandere raskere, først i Hordaland (slutten av 50-tallet), deretter i Oslo/Akershus og Rogaland (1960-tallet). Ekspansjonen har vært meget ujamn geografisk, trolig på grunn av ulik popularitet i hager i ulike områder og perioder. I Østfold, Hedmark, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag begynte den først ekspansjon på 1990-tallet. Ekspansjonen er fortsatt ujamn. Fram til og med 2010 er det fortsatt bare én innsamling fra Nord-Trøndelag (i 2010) mens det er ca. 60 fra Troms. Fagerfredløs har omtrent nådd sitt potensielle utbredelsesområde (arealpolygon), men det er fortsatt mye rom for fortetning. Den blir synlig vanligere for hvert år.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år