NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lonicera caprifoliumkaprifol

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kaprifol er pr. i dag kjent med 39 forekomster (mørketall 5) i 8 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Økning pr. tiår for 50-årsperioden 1961-2011 er i snitt på 73%, men akselererende. For perioden 1961-1980 er den på 37% pr. tiår, 1981-2000 på 65% pr. tiår, og for 2001-2011 på 163%.

c Naturtypekolonisering

 • Lågurt- og høgstaudeskog, kratt og skogkanter.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Har ikke data

Kriteriedokumentasjon

Kaprifol Lonicera caprifolium er en langlevd flerårig klatrebusk (liane) som stammer fra Sørøst-Europa (Balkan) og Vest-Asia. Den har frøformering, og de saftige bærene spres med fugl, potensielt over lange distanser (km). Den er en gammel hageplante i Norge, med etablering som forvillet allerede i 1906 (Ak Bærum: Gåsøya), men der ekspansjonen for alvor begynte rundt 1980. Den har særlig spredt seg rundt Oslofjorden (Østfold, Akershus med Oslo, nedre Buskerud, Vestfold), men det er også tegn på etablering ved Trondheimsfjorden. Det er foreløpig uvisst hvor stort areal denne arten kan få i Norge. Den sprer seg meget lett.

Arten er dyrket som prydbusk og forvilles direkte fra hager inn i skog og kratt, særlig i litt frodige, næringsrike typer. Den er i starten av sin ekspansjon og har trolig bare 1-2 generasjoner på de fleste forvillete forekomstene ennå. Den har et stort potensiale for videre spredning og fortetning, med de økologiske skadevirkningene antas å være fortrengning i lokal skala.

Først observert i Norge
Te Skien; Ak Bærum: Gåsøya - 1906
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: Gåsøya - 1906
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sørøst-Europa (Balkan), Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1906 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 5

 7. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 5
  Utbredelsesområde
  100 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kaprifol Lonicera caprifolium er en gammel hageplante, med etablering som forvillet allerede i 1906 (Ak Bærum: Gåsøya), men der ekspansjonen for alvor begynte rundt 1980. Den har særlig spredt seg rundt Oslofjorden (Østfold, Akershus med Oslo, nedre Buskerud, Vestfold), men det er også tegn på etablering ved Trondheimsfjorden. Det er foreløpig uvisst hvor stort areal denne arten kan få i Norge. Den sprer seg meget lett, med saftige frukter som spises av fugl.

Naturtyper
 • forstads- og hagebybebyggelse

 • vegkant

 • svak lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • høgstaudeskog

  • furu
  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år