NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Euonymus nanusdvergspolebusk

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 60
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Dvergspolebusk er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Ak/Os, Bu), hver forekomst med anslagsvis 10 individer. Dette gir et estimat på ca. 60 individer.

Forventet levetid konklusjon 150 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Lågurtskogtyper.

Kriteriedokumentasjon

Dvergspolebusk Euonymus nanus er en nokså langlevd, svært lågvokst busk fra Sentral-Asia. Den er relativt ny i norske hager. Den reproduserer med frø og spres med fugl. Den er nå funnet etablert på tre steder - Ak Oslo: Bygdø; Ak Bærum: Ringi Øvre; Bu Drammen: Hamborgstrømskogen - og er trolig på vei inn i norsk flora. Vi forventer videre etableringer og spredning av arten i de allerede etablerte forekomstene.

Arten er en krypende busk som kan danne nesten heldekkende tepper. Den har ofte rikelig frøformering, og frøene spres med fugl, trolig over middels distanser (km). Arten er kommet inn som prydbusk i svært ny tid og naturaliserer seg direkte i ofte skyggefulle lågurtskoger (furu, edellauvtrær), både på basisk og basefattig grunn. Den skaper et krypende busksjikt som er helt fremmed for norske skogtyper, men med tre kjente forekomster og moderat fortetningsrate, blir den ikke noe økologisk problem med det første.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 2005
Første observerte etablering i Norge
Bu Drammen: Hamborgstrømskogen - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2005 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Dvergspolebusk Euonymus nanus er en relativt ny busk i norske hager. Den reproduserer med frø og spres med fugl. Den er nå funnet etablert på tre steder - Ak Oslo: Bygdø; Ak Bærum: Ringi Øvre; Bu Drammen: Hamborgstrømskogen - og er trolig på vei inn i norsk flora. Vi forventer videre etableringer og spredning av arten i de allerede etablerte forekomstene.

Naturtyper
 • lågurtlyngskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • lågurt-lyngkalkskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • furu
  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år