NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Euonymus europaeusspolebusk

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 850
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Spolebusk er pr. i dag kjent med 28 forekomster (mørketall 2) i 7 fylker, hver forekomst med anslagsvis 15 individer. Dette gir et estimat på ca. 850 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Lågurtskog og -kratt, fra middels basefattig til baserikt.

Kriteriedokumentasjon

Spolebusk Euonymus europaeus stammer fra Europa og Vest-Asia og forekommer spontant nord til Sør-Danmark og Skåne. Den er innført som hagebusk. Den etablerer seg langsomt i Norge, fra en første stabil populasjon i Bragernes-Landfall-området i Bu Drammen i 1865 fram til dagens situasjon med minst 28 noenlunde etablerte forekomster. Arten spres med fugl, men trolig over nokså korte distanser. Dagens utbredelse, fra Østfold til grensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder og nord til Op Gran, er trolig nær den potensielle for denne arten knyttet til sommervarme deler av den boreonemorale sonen. Den forventes å ekspandere ytterligere, men trolig mest som fortetning innen allerede kjent område.

Spolebusk er en langlevd busk med frøformering. Frøene spres med fugl, kanskje opp til noen km. Arten er innført som hagebusk fra 1800-tallet og har hatt langsom ekspansjon. Den etablerer seg nesten utelukkende i kratt og noe åpen skog (der fuglene sitter og skiter). Den blir ikke svært tallrik og fører knapt til noen fortrengning. Den har heller ingen annen kjent negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Sverresborg - 1865
Første observerte etablering i Norge
Bu Drammen: Drammen (trolig Bragernesåsen) - 1872
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa og Vest-Asia, hjemlig nord til Sør-Skandinavia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1865 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 2

 8. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 4
  Forekomstareal
  15000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spolebusk Euonymus europaeus er innført som hagebusk. Den etablerer seg langsomt i Norge, fra en første stabil populasjon i Bragernes-Landfall-området i Bu Drammen i 1865 fram til dagens situasjon med minst 28 noenlunde etablerte forekomster. Arten spres med fugl, men trolig over nokså korte distanser. Dagens utbredelse, fra Østfold til grensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder og nord til Op Gran, er trolig nær den potensielle for denne arten knyttet til sommervarme deler av den boreonemorale sonen. Den forventes å ekspandere ytterligere, men trolig mest som fortetning innen allerede kjent område.

Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • lågurtlyngskog

 • lågurt-lyngkalkskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år