NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sisymbrium loeseliistrisennep

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Strisennep er pr. i dag kjent med ca. 11 forekomster (mørketall 3) i 2 fylker (som stabil, Ak/Os, Vf), hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på oppunder 1000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med dokumentert (svak) økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlendt kalkmark.

Kriteriedokumentasjon

Strisennep Sisymbrium loeselii er en ett- til toårig urt som formerer seg med frø. Frøene spres passivt, men norsk utbredelse tyder på at spredning i brakkvatn kan være effektivt. Arten stammer fra Mellom- og Øst-Europa, Vest- og Sentral-Asia. Den kom til Norge på 1800-tallet med ballast og kornimport (jf. mange funn ved møller) og noen sjelden gang trolig med engfrø. Disse vektorene er ikke aktuelle (ballast) eller gir seg nå mindre utslag i tilførsel av fremmede planter (kornmølle, engfrøblandinger). Strisennepp var inntil 1960-tallet bare kjent fra skrotemark. Siden den ble funnet første gang i 1876 i Oslo, har den hatt en nokså jevn, men liten økning i antall lokaliteter fram til 1920-tallet, deretter nesten stagnasjon. Utenom møllefunn i på Vestlandet og i Sør-Trøndelag, er den bare funnet i lavland/kystområder fra Østfold til Vest-Agder. Arten er i ferd med å naturalisere seg, særlig ved indre Oslofjord der den har etablert permanente populasjoner på flere av øyene i Ak Nesodden (Langøyene fra 1936, Steilene fra 1964, Husbergøya fra 1993) og Oslo (Malmøya fra 1977, Bleikøya fra 1989, Gressholmen fra 1991, Rambergøya fra 1993, Bleikøykalven fra 2001). Naturaliseringen skjer på grunnlendt kalkmark. Arten inngår nå i den naturlige vegetasjonen uten å fortrenge. Vi kan forvente økning etter hvert som arten sprer seg til nye øyer og nes. Arten er også et stabilt ugras i havneområdet i Oslo by og i en viss økning her. Det er lite sannsynlig at den i fremtiden vil øke arealet vesentlig.

Først observert i Norge
Os Oslo: Akershus - 1876
Første observerte etablering i Norge
Os Oslo: Akershus - 1876
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Mellom- og Øst-Europa, Vest- og Sentral-Asia

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1876 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

De vanligste innførselsveiene for strisennepp Sisymbrium loeselii har vært ballast fra 1876, kornimport (forekomst ved møller) fra sist på 1800-tallet, og muligens en sjelden gang som forurensning i engfrø. Disse er uaktuelle i dag eller gir seg mindre utslag enn tidligere i floraen av fremmede arter. Med unntak av møllefunn i Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag er arten funnet bare i lavland/kyststrøk fra Østfold til Vest-Agder. Den viser ingen klare tegn til å være i spredning i dag, hverken mht. geografisk areal eller fortetning innen det kjente arealet. Men den er i ferd med å naturalisere seg, særlig ved indre Oslofjord der den har etablert permanente populasjoner på flere av øyene i Ak Nesodden (Langøyene fra 1936, Steilene fra 1964, Husbergøya fra 1993) og Oslo (Malmøya fra 1977, Bleikøya fra 1989, Gressholmen fra 1991, Rambergøya fra 1993, Bleikøykalven fra 2001). Naturaliseringen skjer på grunnlendt kalkmark. Arten inngår nå i den naturlige vegetasjonen uten å fortrenge. Vi kan forvente økning etter hvert som arten sprer seg til nye øyer og nes. Arten er også et stabilt ugras i havneområdet i Oslo by og i en viss økning her.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • bybebyggelse

 • vegkant

 • havn

 • Driftvoll

 • Stein-, grus- og sandstrand

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år