NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rorippa ×armoracioideshybridkulekarse

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 13500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hybridkulekarse er pr. i dag kjent med 150 forekomster (mørketall 3) i 10 fylker (til og med Ho), hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 13.500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs låge my-verdi er ikke i samsvar med artens dokumenterte økning de siste 50 år.

Kriteriedokumentasjon

Hybridkulekarse Rorippa xarmoracioides er mye mer hyppig enn den ene av sine foreldre, kulekarse R. austriaca, og formerer og sprer seg uavhengig av foreldrene. Den har vært i jamn økning og spredning siden den først ble oppdaget i Ak Oslo i 1905. Økningen er på 50-100% pr. 20 år og synes å fortsette. Arten er godt og stabilt etablert på Østlandet nord til Mjøsområdet og Sørlandet sør til Vest-Agder. Forekomstene på Vestlandet synes å være noe mindre stabile. Det er uvisst om den har nådd sitt potensielle areal eller om den fortsetter å spre seg.

Hybridkulekarse er en kortlevd flerårig urt. Den har noe frøformering, til tross for sin hybridopprinnelse, og har passiv frøspredning, trolig mest med tråkk og transporter. Det er uvisst om den er innført eller er oppstått lokalt, mest sannsynlig det første. Den etablerer seg i en rekke typer av skrotemark i vid betydning, men inntar praktisk talt aldri mindre påvirkete naturtyer. Den er neppe noen økologisk risiko i norsk natur.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Maridalsveien ovenfor Sarpsborggaden" - 1905
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: "Maridalsveien ovenfor Sarpsborggaden" - 1905
Naturlig opprinnelse

Hybridart mellom to hovedsakelig europeiske arter, kulekarse Rorippa austriaca og veikarse R. sylvestris.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1905 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 3

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  61 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  124 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  150 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hybridkulekarse Rorippa xarmoracioides er mye mer hyppig enn den ene av sine foreldre, kulekarse R. austriaca, og formerer og sprer seg uavhengig av foreldrene. Den har vært i jamn økning og spredning siden den først ble oppdaget i Ak Oslo i 1905. Økningen er på 50-100% pr. 20 år og synes å fortsette. Arten er godt og stabilt etablert på Østlandet nord til Mjøsområdet og Sørlandet sør til Vest-Agder. Forekomstene på Vestlandet synes å være noe mindre stabile. Det er uvisst om den har nådd sitt potensielle areal eller om den fortsetter å spre seg.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • overflatedyrket kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år