NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Senecio squalidussteinsvineblom

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 360
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Steinsvineblom er pr. i dag kjent med 9 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 360 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Arten har vært praktisk talt utdødd etter ballastperioden, men har tydeligvis tilpasset seg norske forhold de siste 50 årene og har nå en nokså jamn og sterk ekspansjon.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlende på kalk.

Kriteriedokumentasjon

Steinsvineblom Senecio squalidus er en flerårig, lågvokst urt fra Mellom- og Sør-Europa. Den har frøreproduksjon og fruktene kan spres over kortere eller lengre distanser med vind, kanskje også med strømmer i brakke farvatn. Arten ble først funnet sent på 1800-tallet i AA Arendal og kanskje omtrent samtidig i Øf Fredrikstad, begge stedene antatt innkommet med ballast. På 1900-tallet er det kun spredte funn i VA Kristiansand hvor arten også kan ha hatt ballast-bakgrunn, og hvor den kan ha vært etablerert for en tid. I Lids flora (2005) angis den som "bufast i Te Kragerø frå 1800-talet", men denne opplysningen har ikke støtte i herbariematerialet i dag. De tidlige funnene er ikke dokumentert fra den senere tiden, bortsett fra ett senere fra samme lokalitet i Fredrikstad. I nyere tid er det funn fra øyene innerst i Oslofjorden i Ak Oslo som dominerer - Nakholmen, Hovedøya, Store og Lille Herbern -, og dessuten fra 2010 på fastlandet i byen. Det er trolig at disse funnene skyldes at gamle frøbanker av arten fra ballast-tida er blitt vekket til live, og det er all grunn til å tro at arten nå er etablert her. Spredningspotensialet ser likevel ut til å være begrenset. Arten går inn på den truete naturtypen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone, men det ser ikke ut til at den vil etableres i slike mengder at den gjør noen skade. Den er rapportert å hybridisere med to andre arter, åkersvineblom Senecio vulgaris og klistersvineblom S. viscosus, kanskje introgressivt, men begge disse artene er nok innførte (åkersvineblom før 1800, klistersvineblom etter 1800). Vi har valgt å ikke ta hensyn til hybridiseringen med åkersvineblom, til tross for at denne arten var etablert i landet før 1800.

Først observert i Norge
AA Arendal: Arendal - 1897
Første observerte etablering i Norge
Øf Fredrikstad: Kråkerøy, Røds bruk (ballast) - 1897-1910
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Steinsvineblom Seneicio squalidus ble først funnet sent på 1800-tallet i AA Arendal og kanskje omtrent samtidig i Øf Fredrikstad, begge stedene antatt innkommet med ballast. På 1900-tallet er det kun spredte funn i VA Kristiansand hvor arten kanskje kan ha vært etablerert. I Lids flora (2005) angis den også som "bufast i Te Kragerø frå 1800-talet", men disse opplysningene gjenfinnes ikke i herbariematerialet i dag. De tidlige funnene er ikke dokumentert fra den senere tiden, bortsett fra ett senere fra samme lokalitet i Fredrikstad. I nyere tid er det funn fra øyene innerst i Oslofjorden i Ak Oslo som dominerer (Nakholmen, Hovedøya, Store og Lille Herbern), og dessuten fra 2010 på fastlandet i byen. Det er trolig at disse funnene skyldes at gamle frøbanker av arten fra ballast-tida har blitt vekket til live, og det er all grunn til å tro at arten nå er etablert her. Spredningspotensialet ser likevel ut til å være begrenset.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • havn

 • Driftvoll

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år