NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Petasites japonicus

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 36000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Japanpestrot er pr. i dag kjent med 119 forekomster (mørketall 3) i 12 fylker, hver forekomst med anslagsvis ca. 100 individer. Dette gir et estimat på ca. 36.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning. Det er en aksellerasjon i økningen pr. tiår med 25% i perioden 1961-1980, 61% pr. tiår i 1981-2000, og 210% fra 2001 til 2010.

c Naturtypekolonisering

 • Ulike typer skrotemark.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kulturmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Japanpestrot Petasites japonicus subsp. giganteus er en flerårig, kraftig bygd, ca. 0,5 m høy urt (staude). Den kommer fra Øst-Asia. Arten er funksjonelt særbu og spres utelukkende med biter av jordstengler som følger med redskap, jordmasser o.l. som fraktes rundt av folk. Den kan ha vært lengre i landet enn spredningshistorikken antyder (fra 1931). På et herbarieark fra Ho Stord fra 1934 står det: "Stord, nu nærmest som et brydsomt ugress i lærerskolens have; vistnok oprindelig plantet; var der allerede i 1882, har holdt sig der siden." Arten etablerer seg på kulturmark som ikke er i hevd, i skogkanter, veiskråninger og -grøfter og annen skrotemark, helst på relativt dyp, næringsrik og frisk til fuktig jord. Arten har hatt en langsom ekspansjon siden 1934, med fokus på Vestlandet (Hordaland til Nordmøre), og det er særlig i disse distriktene den har ekspandert meget raskt siden 1980. Den har økt med 60-200 % pr. tiår i forekomster belagt i herbariene, og som Artskart viser, er den nå blitt så utbredt på Nordvestlandet at den knapt samles lengre. Ekspansjonen forventes å fortsette nordover på Trøndelagskysten (den er etablert i NT Namdalen) og i søndre Nordland, mens arten kanskje er for godt tilpasset et fuktig og kjølig klima (Japan - Sakhalin) til å ha like stort potensiale på Sørlandet og Østlandet.

Arten kan på få år danne bestander der det tette bladverket totalt fortrenger alle hjemlige arter, men bare helt lokalt fordi arten mangler effektiv egenspredning og er avhengig av utkast fra hager.

Først observert i Norge
Ho Bergen: ved Nykronborg skole - 1931
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: ved Nykronborg skole - 1931
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Øst-Asia: Japan og Sakhalin.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Men for en av de første forekomstene, i Ak Asker: Nesøya 1932, antydes det på herbarieetiketten at hageplanten som er forvillet kan være innført fra Nord-Amerika.

Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1931 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 3

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  62 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  119 - Mørketall: 3
  Forekomstareal
  200000
  Utbredelsesområde
  236 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Japanpestrot Petasites japonicus subsp. giganteus kan ha vært lengre i landet enn spredningshistorikken antyder (fra 1931). På et herbarieark fra Ho Stord fra 1934 står det: "Stord, nu nærmest som et brydsomt ugress i lærerskolens have; vistnok oprindelig plantet; var der allerede i 1882, har holdt sig der siden." Uansett, så har arten hatt en langsom ekspansjon siden 1934, med fokus på Vestlandet (Hordaland til Nordmøre), og det er særlig i disse distriktene den har ekspandert meget raskt siden 1980. Den har økt med 60-200 % pr. tiår i forekomster belagt i herbariene, og som Artskart viser, så er den nå blitt så utbredt på Nordvestlandet at den knapt samles lengre. Ekspansjonen forventes å fortsette nordover på Trøndelagskysten (den er etablert i NT Namdalen) og i søndre Nordland, mens arten kanskje er for godt tilpasset et fuktig og kjølig klima (Japan - Sakhalin) til å ha like stort potensial på Sørlandet og Østlandet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fremstad, E. 2006. Japanpestrot Petasites japonicus Artsdatabankens faktaark 31
  • Handeland, S. 1992. Forvilla artar av pestrot - Petasites L Mill. Blyttia 50: 163-166
Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år