NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Helianthus ×laetiflorusstrisolsikke

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 760
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Strisolsikke er pr. i dag kjent med 19 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker (Øf, Vf, VA), hver forekomst med anslagsvis 20 individer (ramets). Dette gir et estimat på 760 individer. Det kan tenkes at storparten av de 23 forekomstene som er rapportert for jordskokk egentlig hører til solsikke, noe som ville fordoble antall forekomster og trolig også individantallet.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 75%

Kriteriedokumentasjon

Materialet av flerårige solsikker i norske herbarier er ikke revidert. Det er trolig en rekke feilbestemmelser, ikke minst mellom de tre mest stabile artene: præriesolsikke Helianthus rigidus, jordskokk H. tuberosus og deres hybridart strisolsikke H. xlaetiflorus. Bygd på de foreliggende bestemmelsene har vi følgende mønster: Strisolsikke skulle i utgangspunktet vært innført som hagestaude, men ett av de første funnene (1948, Silokaia i VA Kristiansand) er fra et kornimportsted. Arten kan dermed ha kommet inn også med korn og såfrø fra Nord-Amerika. Arten synes å frøreprodusere og være i noe spredning, men er litt dårlig tilpasset klimatisk til norske forhold. Foreldreartene stammer fra prærieregionen med tørr, kald vinter og fuktigere, varm sommer. Vinterforholdene i Norge er trolig ikke gunstige. Likevel synes arten, som dyrkes en god del som prydplante, å være i langsom, men jamn ekspansjon og med trolig etablering i Vestfold og Vest-Agder. Den kan forventes å fortsette å øke.

Arten er langlevd flerårig med rotknoller og kan danne store kloner. Den er storvokst, ofte 2 m, og danner tette bevoksninger. Den har frøformering, men formeringen er kanskje dårlig i Norge. Den er kommet inn som hageplante, men også med korn og kanskje med grasfrø. Den er bare etablert på skrotemark i vid betydning, er ikke særlig ekspansiv, og gjør ikke noen påviselig skade.

Først observert i Norge
Ak Bærum: Sandvika, Kadett-tangen - 1946
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand: Odderøya, Silokaia - 1948
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Hybridart oppstått mellom to arter fra prærieregionen i Nord-Amerika: præriesolsikke Helianthus rigidus og jordskokk H. tuberosus.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1946 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Materialet av flerårige solsikker i norske herbarier er ikke revidert. Det er trolig en rekke feilbestemmelser, ikke minst mellom de tre mest stabile artene: præriesolsikke Helianthus rigidus, jordskokk H. tuberosus og deres hybrid strisolsikke H. xlaetiflorus. Bygd på de foreliggende bestemmelsene har vi følgende mønster: Strisolsikke skulle i utgangspunktet vært innført som hagestaude, men ett av de første funnene (1948, Silokaia i VA Kristiansand) er fra et kornimportsted. Arten kan dermed ha kommet inn også med korn og såfrø fra Nord-Amerika. Arten synes å frøreprodusere og være i noe spredning, men er litt dårlig tilpasset klimatisk til norske forhold. Foreldreartene stammer fra prærieregionen med tørr, kald vinter og fuktigere, varm sommer. Vinterforholdene i Norge er trolig ikke gunstige. Likevel synes arten, som dyrkes en god del som prydplante, å være i langsom, men jamn ekspansjon og med trolig etablering i Vestfold og Vest-Agder. Den kan forventes å fortsette å øke.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år