NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Myrrhis odorataspansk kjørvel

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3ef

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 140000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Spansk kjørvel er pr. i dag kjent med ca. 202 forekomster (mørketall 7) i 13 fylker, hver forekomst med anslagsvis 100 individer. Dette gir et minimumsestimat på litt over 140.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med den observerte økningen i forekomster de siste 30 år.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kulturmarkseng

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Spansk kjørvel Myrrhis odorata er en flerårig, 1-1,5 m høy urt (staude) fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa. Den formerer seg med frø og har klonal vekst med jordstengler slik at den kan danne omfattende bestander. Fruktene spres passivt. Arten var trolig dyrket i Norge før 1800 som krydderplante. Den er forvillet og kastet ut fra dyrkning og etablerer seg i vei- og skogkanter, på skrotemark, i ulike typer gressmark og gammel eng, men kan også gå inn i åpen skog på relativt dyp, næringsrik jord. De første dokumenterte funnene som forvillet er fra storgårdsparker på 1820-tallet (Ak Oslo: Bogstad, ST Trondheim: Rotvoll). Arten er langt senere funnet i flere slike parker der den kan ha kommet inn like tidlig, og innførselen synes å ha skjedd med såfrø til eller anlegg av slike hager. Arten kommer fra fuktige fjellstrøk og er mest aggressiv på Vestlandet og i litt fuktige dalfører. Ekspansjonen i Hordaland begynte allerede godt før 1900 og i Sogn og Fjordane kanskje mellom 1900 og 1920 (dårlige data). Dokumentert ekspansjon av betydning i Møre og Romsdal kom først etter 1960. I Trøndelag er arten i klar spredning. På Østlandet er arten stabil, men sjelden svært aggressiv, med ett unntak. I 1968 ble den for første gang notert i de fuktige dalførene i indre Telemark (Te Tokke), og her nærmest eksploderte den. Arten har et stort, uforløst potensial i dalfører i Sør-Norge og kanskje i Nordland. Arten er ekspansiv og fortrenger omtrent alle andre urteaktige karplanter der den etablerer seg. Den etablerer seg hovedsakelig i forstyrrete og menneskeskapte naturtyper og fortrenger i liten eller ingen grad sårbare/truete arter, men i nokså stor grad mer vanlige arter. Den er en gjengroingsart i kulturmarkseng, en truet naturtype.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bogstad og Ho Bergen: "in pratis" - 1820-1830
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bogstad og Ho Bergen: "in pratis" - 1820-1830
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Vurdert til "høy risiko" i Norsk svarteliste 2007.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 3

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  23 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  58 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  79 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  98 - Mørketall: 7

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  156 - Mørketall: 7

 8. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  150 - Mørketall: 7
  Forekomstareal
  160000
  Utbredelsesområde
  376 - Mørketall: 3

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  202 - Mørketall: 7

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spansk kjørvel Myrrhis odorata var trolig dyrket i Norge før 1800, men de første dokumenterte funnene som forvillet er fra herregårdsparker på 1820-tallet (Ak Oslo: Bogstad, ST Trondheim: Rotvoll). Arten er langt senere funnet i flere slike parker der den kan ha kommet inn like tidlig, og innførselen synes å ha skjedd med såfrø til eller anlegg av slike hager. Arten kommer fra fuktige fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa og er mest aggressiv på Vestlandet og i litt fuktige dalfører. Ekspansjonen i Hordaland begynte allerede godt før 1900 og i Sogn og Fjordane kanskje mellom 1900 og 1920 (dårlige data). Dokumentert ekspansjon av betydning i Møre og Romsdal kom først etter 1960. I Trøndelag er spansk kjørvel i klar spredning. På Østlandet er arten stabil, men sjelden svært aggressiv, med ett unntak. I 1968 ble den for første gang notert i de fuktige dalførene i indre Telemark (Te Tokke), og her nærmest eksploderte den. Arten har et stort, uforløst potensiale i dalfører i Sør-Norge og kanskje i Nordland.

,

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Kulturmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • park

 • kirkegård

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år