NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Levisticum officinaleløpstikke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 800
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Løpstikke er pr. i dag kjent med 20 forekomster (mørketall 4) i 12 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 800 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVA setter, slik modellen er, nesten automatisk forventet levetid til >1000 år hvis arten har tilstrekkelig mange rapporter.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Her synes (for en gangs skyld) PVAs my-verdi å være for høg sett ut fra funnstatistikken.

Kriteriedokumentasjon

Løpstikke Levisticum officinale er en gammel krydder- og grønnsakplante som trolig stammer fra Iran. Den ble funnet forvillet allerede tidlig på 1800-tallet. Den frøformerer seg og kan danne små, relativt langlevde populasjoner, men ingen har vist å bli helt permanente. Funnfrekvensen har vært overraskende konstant mellom 1850 og 1980, men med en viss økning etter 1980, trolig som følge av økt bruk. Arten har omtrent permanent fotfeste på Østlandet fra Østfold og Vestfold (kanskje også Telemark og Agder) nord til Mjøsområdet, dessuten trolig rundt Trondheimsfjorden. Den er foreløpig lite ekspansiv.

Arten er langlevd flerårig. Den har frøreproduksjon. Frøene spres nokså passivt over korte distanser. Arten er innført som krydderplante, kanskje allerede på 1700-tallet, og har siden tidlig på 1800-tallet blitt funnet forvillet her og der. Den dukker bare opp nær steder den er dyrket, ved gårder og hus, og forekommer nesten bare på skrotemark i vidt betydning ("konstruert fastmark" i NiN-systemet). Den gjør liten eller ingen økologisk skade, og på grunn av ustabiliteten i forekomstene forventes den heller ikke å bli ekspansiv.

Først observert i Norge
Op Toten: Rustad - 1840
Første observerte etablering i Norge
Op Toten: Rustad - 1840
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Iran.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1840 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oppland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 3

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Løpstikke Levisticum officinale er en gammel krydderplante som ble funnet forvillet allerede tidlig på 1800-tallet. Den frøformerer seg og kan danne små, relativt langlevde populasjoner, men ingen har vist å bli helt permanente. Funnfrekvensen har vært overraskende konstant mellom 1850 og 1980, men med en viss økning etter 1980, trolig som følge av økt bruk. Arten har omtrent permanent fotfeste på Østlandet fra Østfold og Vestfold (kanskje også Telemark og Agder) nord til Mjøsområdet, dessuten trolig rundt Trondheimsfjorden. Den er foreløpig lite ekspansiv.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • gårdstun

 • vegkant

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år