NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Vulpia myurosmusesvingel

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ettårig og har ikke stabil populasjon. Årlig individtall vil være ren gjetning, kanskje 500.

Forventet levetid konklusjon 10 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Musesvingel Vulpia myuros er et ettårig, et par desimeter til halvmeter høyt gress som vokser i løse tuer. Det formeres med frø. Gresset kommer fra Mellom- og Sør-Europa, Sørvest-Asia og Nord-Afrika. Arten ble først funnet i 1983 i Ro Stavanger. Det har kommet inn utilsiktet, som bestanddel i frøblandinger for plener og annen gressmark. Det er funnet på tak, i veikanter og midtrabatter, i plener og skrotemark. I løpet av en tredveårsperiode er det registrert 30-35 forekomster. En kan regne med et visst mørketall; samtidig er det ukjent i hvilken grad arten forsatt finnes på lokalitetene, men trolig har den vært tilfeldig eller svært kortvarig (mindre enn 5 år) på praktisk talt alle. Den er sannsynligvis nokså konkurransesvak og kan bli utkonkurrert når mer robuste arter etablerer seg på voksestedene og disse gror igjen. Områdene med hyppige funn - og størst sannsynlighet for litt mer langvarige forekomster - er Ak Oslo, Vestfold, og Ro Stavanger og Rennesøy. Foreløpig ser arten ikke ut til å ha potensiale til å spre seg ut over boreonemoral sone. Den forventes ikke å ha noen som helst negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ro Stavanger: Ullandhaug - 1983
Første observerte etablering i Norge
Ro Stavanger: Ullandhaug - 1983
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Sørvest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1983 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Musesvingel Vulpia myuros er en ny art i norsk flora. Den er kommet inn i nokså stor mengde de siste 30 årene, sikkert med grasfrø. Siden arten først ble funnet i 1983 i Ro Stavanger, har antallet kjente funnsteder økt til 30-35. En kan regne med et visst mørketall; samtidig er det ukjent i hvilken grad arten forsatt finnes på lokalitetene, men trolig har den vært tilfeldig eller svært kortvarig (mindre enn 5 år) på praktisk talt alle. Den er sannsynligvis nokså konkurransesvak og kan bli utkonkurrert når mer robuste arter etablerer seg på voksestedene og disse gror igjen. Områdene med hyppige funn - og størst sannsynlighet for litt mer langvarige forekomster - er Ak Oslo, Vestfold, og Ro Stavanger og Rennesøy.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Transportutbyggingsområder

Musesvingel er i de fleste tilfeller enten funnet på steder som er blitt sådd til, som tak, veikanter, midtrabatter og plener, eller på skrotemark.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig