NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lilium martagonkrøll-lilje

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 7500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Krøll-lilje er pr. i dag kjent med 83 forekomster (mørketall 3) i 14 fylker, hver forekomst med minimum 30 individer i snitt. Dette gir et minimumsestimat på ca. 7500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs sterkt negative my-verdi er ikke forenlig med den dokumenterte økningen de siste 50 årene.

c Naturtypekolonisering

 • Flommarkskog, andre friske til fuktige, næringsrike skogtyper.

Kriteriedokumentasjon

Krøll-lilje Lilium martagon stammer fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den er en gammel og fortsatt nesten like populær hagestaude i Norge, særlig brukt i store skogshager og parker. Arten var etablert da den første gang ble funnet forvillet i Ak Oslo i 1856. Den etablerer seg meget lett i næringsrik lauvskog og blandingsskog, både i skogkanter og midt inne i mørk skog, og flere bestander som ble notert for første gang på 1800-tallet står riktig bra fortsatt. Arten spres hovedsakelig med yngleknopper fra bladhjørnene, men lokal formering skjer ved deling av lauker. Arten er i langsom ekspansjon (et tilsynelatende brudd i veksten mellom 1960 og 1980 skyldes bare manglende interesse), muligens med raskere ekspansjon etter 1980. Den er godt etablert med solid reproduserende bestander minst nord til Tr Tromsø og inn til Mjøsområdene (He, Op).

Arten er en langlevd flerårig urt, 1-1,5 m høg, med tre formeringsmåter: deling av lauker (vanlig), yngleknopper fra bladhjørnene (vanlig), og frøreproduksjon (sjelden). Deling av laukene sikrer lokale bestander og yngleknoppene spres med fugl over korte til lange distanser (potensielt km). Arten er kommet inn som hageplante, kanskje alt på 1700-tallet, og naturaliseres meget effektivt i fuktige til friske, næringsrike skoger på grunn av fuglespredningen av yngleknopper. Den er et regulært innslag i mange bestander av lågurt- og høgstaudeskog sørpå og er godt naturalisert i høgstaude-bjørkeskog i Tromsø. Arten forventes å øke i mengde, men har kanskje nådd sitt potensielle utbredelsesområde. Den gjør ingen påviselig skade der den etablerer seg; den opptrer aldri i slik mengde at den fortrenger andre planter i noen betydelig grad.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Abediengen" - 1856
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo - 1856
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa og i Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1856 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  48 - Mørketall: 3

 7. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  83 - Mørketall: 3
  Forekomstareal
  240000
  Utbredelsesområde
  232 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  68 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Krøll-lilje Lilium martagon stammer fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den er en gammel og fortsatt nesten like populær hagestaude i Norge, særlig brukt i store skogshager og parker. Arten var etablert da den første gang ble funnet forvillet i Ak Oslo i 1856. Den etablerer seg meget lett i næringsrik lauvskog og blandingsskog, både i skogkanter og midt inne i mørk skog, og flere bestander som ble notert for første gang på 1800-tallet står riktig bra fortsatt. Arten spres hovedsakelig med yngleknopper fra bladhjørnene, men lokal formering skjer ved deling av lauker. Arten er i langsom ekspansjon (et tilsynelatende brudd i veksten mellom 1960 og 1980 skyldes bare manglende interesse), muligens med raskere ekspansjon etter 1980. Den er godt etablert med solid reproduserende bestander minst nord til Tr Tromsø og inn til Mjøsområdene (He, Op).

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • svak lågurt-beitefukteng

 • kalk-beitefukteng

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • park

 • kirkegård

 • øvre leirflomskog

 • øvre sandflomskog

 • svak lågurtskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig