NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lilium bulbiferumbrannlilje

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 640
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Brannlilje er pr. i dag kjent med 32 forekomster (mørketall 2) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 640 individer.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Brannlilje Lilium bulbiferum er en gammel og fortsatt populær hagestaude som stammer fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa. Den er en av de aller oftest dyrkete liljer i hager (før og nå) i innlandet, opp mot fjellet, og nordpå. Den er hardfør til skoggrensa. Den er også funnet "forvillet" nokså jamt fra 1867 til 1980, med en viss økning i funn etter 1880 og særlig etter 2000. Om dette gjenspeiler en begynnende etablering, eller bare mer oppmerksomhet om forvillete hageplanter, er uvisst; vi tror mest på det siste. Den er nå funnet i over halvparten av fylkene nord til og med Troms. Arten dukker ofte opp på hageutkast, men synes ikke å kunne spre seg videre og forsvinner til slutt ved overskygging o.l.

Arten er en meget langlevd flerårig urt som formerer seg på stedet ved deling av lauker. Frøreproduksjon kan trolig finne sted, men er sjelden. Forekomster i berksprekker og i søkk på svaberg tyder på noe frøspredning med maur. Arten spres dermed nesten bare ved hageutkast. Den har vært i landet som hageplante i trolig mer enn 200 år. Den forekommer nesten bare i skråninger og på veikanter der hageavfall blir kastet og i utkanten av hager og parker der den har spredt seg litt. Den opptrer ikke i slike mengder at den gjør noe skade. Sjøl om antall forekomster øker, så er ikke en rask spredning vekk fra etableringsstedene forventet.

Først observert i Norge
Ho Kvam: Hellestveit - 1867
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1867 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 2
  Utbredelsesområde
  120 - Mørketall: 1,5

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Aust-Agder
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Brannlilje Lilium bulbiferum er en gammel og fortsatt populær hagestaude som stammer fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa. Den er en av de aller oftest dyrkete liljer i hager (før og nå) i innlandet, opp mot fjellet, og nordpå. Den er hardfør til skoggrensa. Den er også funnet "forvillet" nokså jamt fra 1867 til 1980, med en viss økning i funn etter 1880 og særlig etter 2000. Om dette gjenspeiler en begynnende etablering, eller bare mer oppmerksomhet om forvillete hageplanter, er uvisst; vi tror mest på det siste. Den er nå funnet i over halvparten av fylkene nord til og med Troms. Arten dukker ofte opp på hageutkast, men synes ikke å kunne spre seg videre og forsvinner til slutt ved overskygging o.l.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • park

 • kirkegård

 • kalkfattig knaus

 • intermediær knaus

 • kalkfattig vegg

 • intermediærvegg

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år