NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Crocus vernusvårkrokus

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 4500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vårkrokus er pr. i dag kjent med 45 forekomster (mørketall 2) i 10 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 4500 individer. Anslaget kan være altfor lågt; noen store enkeltpopulasjoner kan bestå av mange tusen individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVAs my gir lavere verdi (fortetning 3) enn prosentvis økning (fortetning 4). Vi rekner med at det er datasettets struktur som fører til den lågere my-verdien.

Kriteriedokumentasjon

Vårkrokus Crocus vernus antas å være den vanligste hagekrokus i Norge, og også den som kom først. Den er funnet forvillet fra 1840, noe som tyder på at den kan ha vært i landet før 1800. Den har hatt en meget langsom forvillingsprosess, med nesten ingen økning i funnfrekvens før etter 1980. De siste 30 årene har funnfrekvensen økt radikalt, med 50-150 % pr. tiår, og arten er nå kjent fra 10 fylker nord til Troms (og kanskje oversett i de fylkene der den ikke er registrert foreløpig). Arten dukker av og til opp i næringsrik skog og på engbakker, men hovedspredningen skjer rett utenfor hager og i parker.

Arten er en flerårig knollplante med frøformering og vegetativ formering med deling av knoller. Frøene spres med maur, dvs. over korte distanser. Arten etablerer seg mest i åpen mark nær hager og i plener og parker, men er også funnet i lysåpen skog. Den gjør ingen skade.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Møllendal - 1840
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Møllendal - 1840
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Søndre Mellom-Europa og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1840 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Troms
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Troms
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  45 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vårkrokus Crocus vernus antas å være den vanligste hagekrokus i Norge, og også den som kom først. Den er funnet forvillet fra 1840, noe som tyder på at den kan ha vært i landet før 1800. Den har hatt en meget langsom forvillingsprosess, med nesten ingen økning i funnfrekvens før etter 1980. De siste 30 årene har funnfrekvensen økt radikalt, med 50-150 % pr. tiår, og arten er nå kjent fra 10 fylker nord til Trøms (og kanskje oversett i de fylkene der den ikke er registrert foreløpig). Arten dukker av og til opp i næringsrik skog og på engbakker, men hovedspredningen skjer rett utenfor hager og i parker.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • park

 • kirkegård

 • svak lågurtskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år