NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Crocus tommasinianussnøkrokus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Snøkrokus er pr. i dag kjent med 4 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10-15 individer. Dette gir et estimat på ca. 100 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Snøkrokus Crocus tommasinianus fra Balkan er en nokså vanlig hageplante, særlig i nyere tid. Den er trolig under spredning ut i norsk natur og er observert fire steder: Ak Ås: UMBs parkområde 2006; Ro Sandnes: Skei, i edellauvskog med hassel og vårkål 2008; Ho Bergen: Berlevatn, på skogkledd bakke, lauvskog 1986; og MR Tingvoll: Gyl, i overgang mellom veikant og hasselkratt. Arten synes å ha bedre potensiale for etablering i mindre påvirkete naturtyper enn de andre krokusartene (som mest finnes nær hager og i plener).

Arten er en flerårig knollplante med trolig både frøformering og lokalformering med deling av knoller. Frøene spres med maur, dvs. over ganske korte distanser. Arten er kommet inn som hageplante og mest i nyere tid (etter 1960). Den har evne til å etablere seg i rike skogtyper, men gjør ingen skade.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Hop, ved Berlevatn - 1986
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Hop, ved Berlevatn - 1986
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sørøst-Europa (Balkan).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1986 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Snøkrokus Crocus tommasinianus er nokså vanlig som hageplante, særlig i nyere tid. Den er trolig under spredning ut i norsk natur og er observert fire steder: Ak Ås: UMBs parkområde 2006; Ro Sandnes: Skei, i edellauvskog med hassel og vårkål 2008; Ho Bergen: berlevatn, på skogkledd bakke, lauvskog 1986; og MR Tingvoll: Gyl, i overgang mellom veikant og hasselkratt. Arten synes å ha bedre potensiale for etablering i mindre påvirkete naturtyper enn de andre krokusartene (som mest finnes nær hager og i plener).

Naturtyper
 • vegkant

 • park

 • lågurtskog

  • hassel
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år