NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Allium victorialisseiersløk

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 3400
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Seierslauk Allium victorialis er pr. i dag kjent med 17 forekomster (mørketall 10) i 3 fylker, hver forekomst med tallrike individer, her estimert til 20, dvs. et estimert tall på 3400 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

c Naturtypekolonisering

 • Flommarkskog, fuktig lågurt- og høgstaudeskog.

Kriteriedokumentasjon

Seierslauk Allium victorialis er en flerårig, opptil halvmeterhøy urt med seksuell frøformering og med vegetativ formering ved sidelauker. Den kommer opprinnelig fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa, Nord-Asia og Nord-Amerika og er innført som prydplante til Norge, omtrent bare i nyere tid. Den har forvillet og etablert seg i skog, skogkant og på elveør, i indre belte i tangvoller og på etablert sanddyne, og den finnes også på veikanter. Den ble i Norge først observert i No Vestvågøy i 1987 og har økt sterkt i omfang de to siste tiårene. Arten kan få økologiske effekter hvis det blir vesentlig mer av den enn det er i dag og forventes i nær framtid.

Først observert i Norge
No Vestvågøy: Vik, "Ved kirkegården, spredt fra gravsted. Tørr flyvesand / jord." - 1987
Første observerte etablering i Norge
No Vestvågøy: Vik - 1987
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa, Nord-Asia og Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1987 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 5
  Utbredelsesområde
  16 - Mørketall: 5

 2. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 10
  Utbredelsesområde
  60 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Seiersløk Allium victorialis ble første gang funnet i 1987 i No Vestvågøy: Vik hvor den er angitt som "spredt fra gravsted". Arten har hatt en relativt beskjeden spredning foreløpig og er så langt begrenset til Ak Asker, Ho Granvin og med flere lokaliteter i No; Vestvågøy, Hamarøy, Fauske og Tjeldsund.

Naturtyper
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • vegkant

 • Flomskogsmark

  • Edellauvtrær
 • Driftvoll

 • brun dyne

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Tilsiktet utsetting - For honningproduksjon

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år